ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomno: 17 členů

Omluveno: 6 členů

PROGRAM:

 • Celorepublikové setkání vedoucích OORM a KORM
 • Školení hospodářů na úseku mládeže SH ČMS
 • Pracovní verze OZ postupových soutěží mladých hasičů
  /doporučené OZ krajských kol, termíny, úpravy, přestupy/
 • Vyhodnocení Projektu SH ČMS na rok 2020, schválení vyúčtování, informace k projektu 2021
 • Školení hlavních vedoucích táborů a zdravotníků zotavovacích akcí
 • Návrh na realizaci LŠI
 • Vyhlášení ČHP 2021
 • Různé

Úvod

Na úvod jednání byli představeni „noví“ členové ÚORM. Vzhledem k tomu, že neproběhl Sjezd SH ČMS a nebyl zvolen VV SH ČMS, který následně jmenuje ústřední rady, ÚORM v současné podobě jedná v rozšířeném složení, tj. všichni stávající členové + navržení členové do ÚORM za KSH, kde již proběhlo shromáždění delegátů OSH nebo kde došlo k dohodě o „dvojím zastupování na dobu do konání sjezdu (viz. Kraj Liberecký).

 • Jana Trojancová – Jihomoravský kraj
 • Jiří Bureš – Pardubický kraj
 • David Urbánek – Liberecký kraj
 • Jiří Chlápek – Zlínský kraj

Program

1 – Celorepublikové setkání vedoucích OORM

Vzhledem k tomu, že je velmi nepravděpodobné, že by se z důvodů omezení shromažďování většího počtu osob vydaných vládou ČR mohla uskutečnit porada v tradičním formátu, bude porada realizována formou videokonference, nejpozději v dubnu 2021.

Několik modelů:

 1. 1 videokonference (cca 90 osob)
 2. po krajích opakovaně stále stejné jednání (časově náročné pro ÚORM)
 3. připojení po krajích (členové KORM budou přítomni fyzicky např. na KSH – 1 připojení pro každý kraj)

Výstupy:

 1. Orgoník – zajistit kontakty na všechny vedoucí OORM včetně mailových adres
 2. Němečková – předložit záměr konání porady Vedení SH ČMS

2 – Školení hospodářů

Situace je v podstatě stejná jako s poradou vedoucích OORM. V tomto případě je on line forma obtížnější vzhledem k tématu školení a nutnosti přímé spolupráce posluchačů s lektory atd.

Výstup:

 1. Němečková – předloží Vedení SH ČMS návrh ÚORM na on line pracovní poradu se zaměstnanci KSH zejména s body jednání, které přímo ovlivňují řádné čerpání státních dotací na úseku mládeže SH ČMS.

3 – Pracovní verze OZ postupových soutěží mladých hasičů, PŘESTUPY

ÚORM se shodla, že tento materiál je možné vypracovat až při znalosti míry rozvolnění shromažďování respektive pořádaní sportovních akcí.

Je však nezbytné informovat sportovní oddíly SDH o záměru ÚORM (respektive SH ČMS) vzhledem ke konání MČR Plamen i dorost apod.

MČR

V tuto chvíli ÚORM stále předpokládá konání obou mistrovství (Plamen i dorost). Organizační přípravy pokračují.

Na základě jednání s GŘ HZS se v roce 2021neuskuteční společné MČR v PS družstev mužů a žen, tedy ani MČR ve výstupu na věž pro kategorii dorostu, které mělo být součástí akce.


Záměrem ÚORM je uskutečnit MČR ve výstupu na věž kategorie dorostu jako samostatnou akci (v součinnosti s ÚORHS, podobně jako v loňském roce)

PŘESTUPY 2021 – ÚORM prodlužuje termín podání žádosti o přestup (postupové kola hry Plamen i PS dorostu)  - pro rok 2021 do konce dubna 2021!!!

Výstupy:

 1. Orgoník – vypracovat časový plán konání postupových soutěží s ohledem na „předpoklad rozvolnění“ s důrazem na nezbytný časový prostor na tréninkovou přípravu dětí a mládeže + samostatná informace k přestupům na www.dh.cz
 2. Němečková – vypracovat motivační leták – hlavní cíl sportovních oddílů mládeže SDH 2021 – Návrat k pohybu x Podpora zdraví
 3. Bidmon – vstoupit do jednání o případném konání MČR ve výstupu na věž

4 – Vyhodnocení Projektu 2020, info 2021

Programy na podporu práce s dětmi a mládeží pro NNO – MŠMT ČR

Výzva 2020

SH ČMS bylo na základě žádosti a Projektu Mladí hasiči 2020 přiděleno 22 000 000 Kč na: provoz úseku mládeže ústředí, mzdy, provoz pobočných spolků (OSH, KSH) a MTZ SDH a TZ, volnočasové aktivity, vzdělávání vedoucích, mezinárodní akce a tábory. Žádostí o změnu účelu z listopadu 2020 bylo upraveno účelové určení takto: zrušeny byly mezinárodní aktivity a povolen byl přesun na dotační posílení táborů a nově na vzdělávací akce jako podporu snižování dopadů pandemie Covid – 19. Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plném rozsahu.

Vyúčtování bylo zpracováno a odevzdáno v řádném termínů včetně všech příloh a náležitostí.

ÚORM schvaluje vyúčtování Projektu Mladí hasiči 2020.

Výzva 2021

Žádost včetně Projektu Mladí hasiči 2021 byla podána v řádném termínu v prosinci 2020.

Dne 11.02.2021 MŠMT na svých stránkách zveřejnilo výsledky programů, bez názvu organizací, SH ČMS má registrační číslo žádosti 7 – 0007/1/NNO/2021

Výzva měla novou podobu, a to zejména v oblasti kritérií věcného hodnocení žádosti.

Kritéria byla rozdělena do dvou částí:

1 – obecná část (naplňování strategického plánu a koncepce rozvoje organizace, kvalita žádosti, dostatečné personální a materiální zabezpečení, presentace směrem k veřejnosti, srozumitelnost a adekvátnost rozpočtu), max. možný zisk bodů – 20

2 – specifické činnosti (snižování dopadů pandemie na děti a mládež, propojování formálního a neformálního vzdělávání, mezigenerační dialog) – max. možný zisk bodů 54

Do programu 1 (program pro celostátní organizace s titulem „organizace uznaná“) bylo podáno 21 žádostí, nejvyšší bodový zisk byl 69 a nejnižší 29.

Žádost SH ČMS s Projektem Mladí hasiči 2021 získala od hodnotitelů 69 bodů, v přepočtu na finanční prostředky se jedná o 22 200 000 Kč pro rok 2021 na: provoz úseku mládeže ústředí, mzdy, provoz úseků mládeže OSH a KSH včetně MTZ SDH a TZ, vzdělávání vedoucích, volnočasové aktivity, tábory, mezinárodní akce a specifické aktivity (viz. hodnotící kritéria, část 2.).

V průběhu března bude zpracován metodický pokyn pro čerpání dotace, včetně rozdělení dotace na OSH a KSH a vyhotovení dílčích dohod.

Odkaz na výsledky výzvy 2021 zde:

https://www.msmt.cz/mladez/vysledky-vyzev-c-1-a-2-prace-s-detmi-a-mladezi-vyzvy-na-rok?highlightWords=v%C3%BDsledky+Projekt%C5%AF

 

Součástí projektu Mladí hasiči 2021 jsou i tzv. „specifické aktivity“. Jednou z nich jsou tzv. „vzdělávací dny“.

 

Výstupy:

Členové ÚORM - každá KORM zajistí v roce 2021 konání 1 kurzu „vzdělávacích dnů“. Členové ÚORM nahlásí nejpozději do 31.5.2021 kontakt na příslušné SDH (popř. OSH, KSH), které vzdělávací dny zorganizuje.

Parametry vzdělávacích dní:

 • celodenní neformální vzdělávání dětí a mládeže (tj. 8 hodin) - z toho povinná vzdělávací část v délce min. 4 hod., zbývající část věnovaná volnočasovým aktivitám
 • probíhají samostatně nebo v blocích (blok = maximálně 4 po sobě jdoucí dny)
 • preferované období realizace - v průběhu letních prázdnin

Upřesnění vzdělávacích dní:

 • Neformální vzdělávání bude zaměřeno na tyto oblasti: matematická, jazyková, společenskovědní, přírodovědná (environmentální), technická.
 • Cílová skupina: děti 6 – 18 let (zejména ZŠ).
 • Je možné využít vnitřní i venkovní prostředí (klubovna, učebna, park, louka…).
 • Možná je návštěva vzdělávacího zařízení s odborným výkladem (např. Technické muzeum, Botanická zahrada apod.).
 • Možná je i forma výjezdního pobytu.

Členům ÚORM vyžádání budou poskytnuty programy vzdělávacích dnů z roku 2020 a jakékoliv další informace (kontakt M. Němečková).

5 – Školení HTV a zdravotníků zotavovacích akcí

ÚORM se shodla, že prioritou pro rok 2021 je dokončení neuskutečněných kurzů z roku 2020.

Kurz zdravotníků zotavovacích akcí proběhl v roce 2020, v roce 2021 nebude organizován.

Kurz HTV – nebyl realizován v roce 2020, bude realizován v roce 2021 pokud bude zájem a podaří se lektorsky zajistit (předpoklad termínu – květen 2021)

Kurz garantů vzdělávání – návrh na realizaci – podzim 2021

Kurz rozhodčí soutěží mládeže – návrh na realizace – podzim 2021 – pouze obnovy kvalifikace

Výstup:

 1. Orgoník – zjistit celorepublikově zájem o kurz HVT

6 – Návrh na realizaci Letních škol

Za ÚORM jsou pověřeni garancí: LŠ Malé Svatoňovice – Julie Burdychová, LŠ Jánské Koupele – Jana Trojancová.

 1. Němečková – na základě zkušeností z předchozích ročníků je třeba upravit systém přihlašování (příliš mnoho absolventů, malá šance na účast pro nové zájemce).

Termíny letních škol:

Malé Svatoňovice 17.7. – 31.7.2021

Jánské Koupele 24.7. – 7.8.2021

Systém přihlašování bude zveřejněn v březnu 2021 po jednání ÚORM. O konkrétním termínu zahájení přihlašování budeme informovat předem na www.dh.cz

Výstupy:

 1. Burdychová a J. Trojancová zahájí jednání se štáby LŠ, na dalším jednání ÚORM předloží návrhy na vedení obou LŠ: velitel, náčelník štábu a požadavky na úpravu přihlašování.

7 – Vyhlášení Českého halového poháru v běhu na 60 m s překážkami

Březnové termíny ČHP se ruší!

Návrh termínů na podzim 2021:

Praha: 31.10. – 1.11.2021

Jablonec: 23.-24.10. 2021 nebo 6.-7.11.2021, 13.-14.11.2021, 4.-5.12.2021 (učiněna rezervace termínů, bude upřesněno)

Ostrava I. a II.: 20. – 21.11.2021

Různé

A - Jednání OORM a KORM

ÚORM bude iniciovat jednotlivé jednání OORM a KORM – online formou až do rozvolnění.

Témata k jednání:

Volný čas – schůzky on line, uzlovací výzvy, PO očima dětí, plnění odznaků odborností pomocí google testů – vzor ÚORM (autor Andrea Hrouzková), příprava tábora

Sportovní činnost – tréninky on line, pohybové výzvy (uzavřené či pro veřejnost, příklad aplikace EPP – Pomáhej pohybem Nadace ČEZ a další)

Výstupy:

 1. Orgoník, D. Urbánek, V. Nevařil – vytvořit písemný manuál, jakým způsobem lze vytvořit on-line jednání.
 2. Němečková – vypracovat motivační leták – hlavní cíl činnosti kolektivů MH 2021 - tábory

B – Zákoník práce - 5 dní dovolené pro vedoucí či trenéry navíc

V roce 2021 vstoupila v platnost novela zákoníku práce – „vedoucí pracující pravidelně s dětmi a mládeží mají možnost prostřednictvím svého zaměstnavatele žádat o 5 dní dovolené s náhradou mzdy navíc“. Zásadní je: vyplnit žádost a odevzdat jí dostatečně včas před plánovanou akcí svému zaměstnavateli. Formulář žádosti a další podrobné informace naleznete v následujícím odkazu.

https://www.dh.cz/index.php/aktuality/1302-informace-pro-vedouci-kolektivu-mh-a-trenery-sportovnich-oddilu-mladeze-sdh

C - Můj klub 2020, Můj klub 2021

2020

Termín odevzdání vyúčtování dotace Můj klub 2020 byl 15.02.2021.

Všechny informace a podklady k vyúčtování byly zveřejněny zde:

https://mladez.dh.cz/index.php/dotace/muj-klub-2020/832-vyuctovani-muj-klub-2020

2021

V průběhu února zpracovává NSA všechny žádosti o dotaci. Postupně na maily SDH chodí Rozhodnutí o dotaci. Jedná se o 89 % z žádané částky. Rozhodnutí je nutné vytisknout, podepsat statutárním zástupcem (starosta SDH), orazítkovat a odeslat poštou na adresu Národní sportovní agentury. Pokud bude Rozhodnutí odesíláno poštou musí být podpis starosty OVĚŘENÝ. Druhou možností je odeslání pomocí datové schránky SDH. V tomto případě bude na Rozhodnutí prostý podpis, bez ověření a razítko.

D - Společník

Na www.dh.cz je umístěna tisková verze na stránkách, odkaz zde:

https://www.dh.cz/index.php/aktuality/1308-spolecnik-a-neco-navic-tiskova-verze

E – Reprezentace dorostu v PS 2021

 1. Němečková – informace z Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů prozatím hovoří o záměru konání MS dorostu 2021 v Chorvatsku. Na jednání s GŘ HZS ČR bylo domluvena pomoc s antigenními testováním ze strany HZS ČR, bude-li to SH ČMS potřebovat.

Proběhla schůzka s trenéry. Aktuálně je nutné pracovat i na dálku. Vzhledem k absenci většiny závodů roku 2020 bude zachován výběr z roku 2019 respektive 2020, který je nutné doplnit o mladší kategorii a následně upravovat dle prokázané výkonnosti.

Výstup:

Členové ÚORM osloví sportovní oddíly SDH ve svém kraji, které se intenzivně v minulosti věnovali přípravě mladých sportovců pro reprezentaci, popř. se věnují i výstupu na cvičnou věž a do 28.02.2021 předají kontakty na vytipované sportovce Pepovi Orgoníkovi na mail (jedná se o ročníky 2007 a 2008).

F - Webinář ČRDM 01. 02.2021

Za SH ČMS byla přítomna Martina Crháková.

Téma: vzdělávání v rámci Partnerství pro vzdělávání 2030+ (viz. Koncepce MŠMT ČT 2030+)

První část: Podpora wellbeingu v českých školách

Druhá část: Jak by měl v ČR fungovat systém vedení a podpory škol v územích, pokud má zlepšovat vzdělávací výsledky a wellbeing žáků a snižovat nerovnosti?

G – Dotazníkový průzkum – investiční požadavky na klubovny a táborové základny

MŠMT požádalo ČRDM o dotazníkový průzkum u organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží – Jaké mají požadavky na investiční opravy a modernizaci (pouze stavební, nikoliv materiální) na klubovny a táborové základny. Průzkum má být podkladem pro vyhlášení výzev v letech 2021 – 2027. Za SH ČMS byly zpracovány požadavky sborů za 139 371 820 Kč včetně centrálních táborových základen.

H – Podklady k Rescue camp

Od Davida Urbánka – KSH Libereckého budou poskytnuty a zaslány společně s tímto zápisem na mail členů ÚORM.

Výstup:

 1. Orgoník – zašle materiál členům ÚORM

I - Jana Trojancová – Jihomoravský kraj

Proběhlo online jednání mezi Rakouskem, ČR a Slovenskem. Tématem byla vzájemná spolupráce v příhraniční oblasti. V letošním roce půjde o společný tábor mladých hasičů v Rakousku.

 

J - Petr Máslo – příspěvky pojišťoven

VZP i letos dává 800 Kč jako příspěvek na členské příspěvky dětí a mládeže.

 1. Němečková – příspěvky poskytuje více pojišťoven, např. i na tábory.

Výstup:

 1. Němečková – zajistit přehled příspěvků pojišťoven (členský poplatek dětí a mládeže, tábory)
 2. Orgoník – zaslat materiál členům ÚORM jako přílohu zápisu + stručná informace na www.dh.cz

K – Výzvy Investice – Národní sportovní agentury

NSA vyhlásila výzvy v oblasti investic. Je možné žádat i na hasičská sportoviště.

Odkaz na výzvy: https://agenturasport.cz/dotace/

V případě zájmu obce nebo sboru o podání žádosti je možné se obrátit na Michala Kolku, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s žádostí o potvrzení podpory konkrétní investiční akce ze strany SH ČMS.

Žadatelé projevují velký zájem o výstavbu cvičné věže. V tomto ohledu SH ČMS v současné době spolupracuje na bázi konzultací s firmami GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o., www.gsport.cz a KOVPAL s.r.o., www.kovpal.cz 

 

Zapsala: M. Němečková dne 17.02.2021