ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomno: 14 členů, omluveni: 2 členové. Přizvána: J. Flodrová (hl. rozhodčí MČR dorostu v PS) - omluvena

PROGRAM:

 • Vyhodnocení průběhu MČR hry Plamen a MČR dorostu v PS
 • Informace o průběhu LT a LŠI
 • Pracovní verze Projektu SH ČMS Mladí hasiči 2022
 • Informace o konání: projektu 72 hodin, Kvalifikace CTIF, školení Garantů v Přibyslavi, I. Kola - ČHP Memoriál Habadové Praha
 • Příprava plánu práce ÚORM na rok 2022
 • Statut rozhodčích soutěží mládeže SH ČMS, seznámení s dokumentem a doporučení k přeložení dokumentu VV SH ČMS ke schválení
 • Výročí 50 let hry Plamen v roce 2022
 • Přepracování Směrnice činnosti dorostu a hry Plamen
 • MČR 60 m překážek jako samostatná soutěž
 • Rámcové doporučení pro organizátory soutěží TFA MH

Vyhodnocení průběhu MČR hry Plamen a MČR dorostu v PS

Členům rady byly předloženy Závěrečné zprávy o průběhu obou soutěží, včetně závěrečného vyúčtování. Průběh MČR hry Plamen a MČR dorostu v PS byl hodnocen velice kladně. Velké díky bylo vyjádřeno pořadatelům a technické četě. Jitka Flodrová, hlavní rozhodčí MČR dorostu v PS, která se nemohla jednání osobně zúčastnit, v zaslaném zhodnocení také poděkovala pořadatelům za výborné zajištění soutěže a zmínila několik námětů pro další mistrovství. David Urbánek, hlavní rozhodčí MČR hry Plamen, také poděkoval za výborné zajištění soutěže a jako velké pozitivum uvedl vzájemné zastupování s Jitkou Flodrovou na obou soutěžích.

Příští rok proběhne MČR hry Plamen 25. - 26. 6. 2022 v Hradci Králové a MČR dorostu v PS 1. – 3. 7. 2022 v Ústí nad Labem. Plán na dalších 5 let bude projednán ve VV v lednu 2022.

Informace o průběhu LT a LŠI

Rada byla informována o průběhu kontrol LT. Z protokolů nevyplynul žádný nedostatek či pochybení. Ze strany členů ÚORM bylo provedeno cca 15 kontrol. Co se týká vyúčtování táborů, vyúčtování na straně SH ČMS již proběhlo a příslušné peněžní částky byly odeslány na OSH.

LŠI Malé Svatoňovice

Poprvé v historii konání této letní školy, získali kvalifikaci všichni frekventanti. Velitelka LŠ, Julie Burdychová, informovala, že je třeba zvýšit počet účastníků na 4 družstva. O konání LŠI podala písemnou zprávu, která byla členům rady rozeslána. Termín konání LŠ v roce 2022 bude 30. 7. – 13. 8.

LŠI Jánské Koupele

Jana Trojancová zaslala členům ÚORM obsáhlé zhodnocení této vzdělávací akce, které zahrnovalo i návrhy na změny do dalšího ročníku. Jitka Fabiánová, která po dlouhých letech končí ve funkci velitelky LŠI Jánské Koupele, bude přizvána na prosincové slavnostní jednání ÚORM, kde jí bude za její práci poděkováno. Novým velitelem LŠI by se dle návrhu měl stát Ing. Ivo Adámek, který bude přiznán na únorové jednání ÚORM.

 

Pracovní verze Projektu SH ČMS Mladí hasiči 2022

Rada byla informována, že Výzva k podání žádostí o dotaci v programu NNO - práce s dětmi a mládeží 2022 pro osvědčené organizace již byla vydaná a termín podání projektu je 22. 11. 2021. Rada schválila rámcovou podobu projektu a jeho dokončením pověřila Lucii Šulcovou.

Co se týká vyúčtování projektu na rok 2021, vyúčtování probíhá. Členové rady byli informováni, že jednou z podmínek čerpání dotace je, že jsou v pořádku zápisy ve spolkovém rejstříku. Zápisy na úrovni OSH a KSH kontroluje Kancelář SH ČMS. Stejnou povinnost mají OSH, která mají překontrolovat zápisy ve spolkovém rejstříku u SDH, která čerpají dotaci.

Informace o konání:

Projekt 72 hodin

Akce, kterou pořádá ČRMD, kolektivy MH SH ČMS jsou jedním z nejaktivnějších účastníků. SH ČMS dostane zpětně report, kolik SDH bylo do projektu zapojeno.

Kvalifikace CTIF

Soutěže se zúčastnilo 17 družstev, z toho 1 družstvo mimo soutěž, kvůli nesplnění podmínek prezence. Postupujícími družstvy na Mezinárodní soutěž MH v Celje jsou chlapci SDH Písková Lhota a SDH Bludov. Velitelka soutěže, Martina Crháková, navrhla, aby na příští Kvalifikaci CTIF (2023) z důvodu časové úspory, probíhaly obě disciplíny v souběhu, model mezinárodní soutěže, po PÚ se plynule přechází na štafetu. Je nutné tedy zajistit vyšší počet rozhodčích.

Mezinárodním rozhodčím ze Slovenska, kteří byli přítomní na Kvalifikaci CTIF, bude zasláno poděkování za spolupráci.

Kurz Garantů

Andrea Dopitová informovala přítomné o průběhu školení a navrhla, aby se přistupovalo odlišně k novým účastníkům tohoto kurzu a k těm, kteří si kvalifikaci obnovují – zaměřit kurz např. na konkrétní téma, jako je to při školení Vedoucích SH ČMS I. KS. Zároveň vznesla námět do směrnice činnosti – zvážit obhajobu kvalifikace, zda není již vhodné jít cestou HVT, bez obhajoby. Zároveň dodala, že již v letošním roce došlo k doplnění některých témat jako např. vytvoření online jednání v praxi a komunikace s médii.

T. Zdražila navrhl jako jedno z možných témat školení pro příští rok e-bezpečnost.

Dalším tématem by mělo být: participace mladých na veřejném životě, motivace k podílení se na rozhodovacích procesech – typy akcí, apod.

Z diskuze o školeních pořádaných SH ČMS vzešel závěr, že je nutné aktualizovat seznam lektorů, který je zastaralý – členové ÚORM zašlou na úsek mládeže SH ČMS do konce listopadu 2021 návrhy na nové lektory a SH ČMS poté nové lektory osloví s nabídkou kurzu. O tento kurz projevili zájem i současní školitelé. Kurz by mohl proběhnout pod vedením zkušeného školitele, Pavla Rampase.

Členové rady byli dále informováni, že vzhledem k omezením, která doprovázejí pandemii covid-19, a která zapříčinila zrušení některých školení v minulém roce, vyvstal vysoký počet lidí, kteří potřebují obnovit svou kvalifikaci. Z tohoto důvodu bude potřeba uspořádat v příštím roce více kurzů. Z diskuze vzešel závěr, že proběhnou 2 kurzy Garantů a 2 kurzy Vedoucích mládeže I. KS. Stejně tak bude školení Rozhodčích I. KS uzpůsobeno tomu, aby bylo možné si tuto kvalifikaci obnovit. Vedoucí kurzů Rozhodčí I. KS, Garant a Vedoucí mládeže I. KS se spojí se svými lektory a projednají, jakým způsobem budou příští rok kurzy vedeny.

 

Vedoucí ÚORM, Dana Vilímková, požádá Vedení a VV SH ČMS o prodloužení kvalifikací obecně do roku 2022.

V příštím roce proběhne kurz Zdravotník zotavovacích akcí – za poptávku odpovídá Andrea Dopitová a kurz pro Hlavní vedoucí táborů pod vedením Martiny Crhákové.

ÚORM schválila Ing. Jaroslava Vláška jako externího konzultanta ÚORM pro oblast - rozhodčí I. kvalifikačního stupně a pro přípravu sportovní části směrnice dorostu.

Taktéž schválila do stejné pozice Ing. Milana Hoffmanna jako IT odborníka pro činnost rady. Oba jmenovaní budou přizváni na příslušná jednání rady popř. do pracovní skupiny.

Memoriál M. Habadové a Jablonecká hala (ČHP 2021)

V letošním roce se obou soutěží zúčastnilo méně dětí než v letech předchozích. Memoriálu M. Habadové 543 dětí a Jablonecké haly 456 dětí. Vzhledem k tomu, že ve vyhlášení ČHP 2021 je uvedeno, že celkové výsledky se budou vyhlašovat v případě konání minimálně 2 kol, je splněna podmínka, aby byli vyhlášeni vítězové ČHP 2021, i kdyby se neuskutečnilo III. a IV. kolo v Ostravě.

Příprava plánu práce ÚORM na rok 2022

Rada připravila plán práce ÚORM na rok 2022 a preferuje porady pořádat v prezenční formě. Rada se shodla, že není třeba dělat výjezdní zasedání rady do míst konání MČR hry Plamen a MČR Dorostu v PS a jednání proběhnou v Praze. Do míst konání MČR bude vyslána užší skupina složená ze štábu a rozhodčích.

Statut rozhodčích soutěží mládeže SH ČMS

Rada projednala návrh Statutu rozhodčích soutěží mládeže SH ČMS. Po doplnění bude návrh předložen ke schválení VV SH ČMS.

Výročí 50 let hry Plamen v roce 2022

Rada byla informována, že celý příští rok bude provázán s oslavami 50. výročí hry Plamen. Rada se bude podílet na přípravě a tvorbě upomínkových a propagačních předmětů a publikací, do výroby budou zadány upomínkové medaile, na tvorbě loga se již pracuje. Vše je potřeba připravit v horizontu nejdéle 2 měsíců tak, aby mohla být nabídka zaslána na OSH. Celorepublikové setkání k výročí hry Plamen proběhne v listopadu 2022.

Přepracování Směrnice činnosti dorostu a hry Plamen

Obě směrnice budou přepracovány v souladu se Strategií mládež 2030+. Zásadní změnou je striktní rozdělení činností: 1) výchovně-vzdělávací část – Koncepce činnosti s kolektivy MH

2) sportovní část – Koncepce činnosti se sportovními oddíly

V reakci na to bude vyjmut ZPV ze sportovní části hry Plamen a směrnice dorostu, a stane se součástí výchovně-vzdělávací části práce s kolektivy MH. Tímto rozšíříme možnosti účastnit se ZP všestrannosti a brannosti i např. pro skupiny neorganizované v našem spolku, školy, DDM atd. a umožníme účast ve vyšších kolech (která by byla pro tuto příležitost zorganizována) i těm kolektivům, které se nechtějí věnovat výhradně sportu, navíc se otevřou možnosti i menším (5 členným) kolektivům.

MČR v Běhu 60 m s překážkami jako samostatná soutěž

V roce 2022 nebude součástí MČR Plamen běh na 60 m s překážkami.

ÚORM navrhuje, aby soutěž proběhla samostatně – okres, kraj, MČR pro obě kategorie starší i mladší.

 

Návrh termín u MČR – září 2022. Je nutné jednat o možném spoluorganizátorovi. T. Zdražila navrhl SDH Nová Ves, byl pověřen jednáním.

O tom, jakým způsobem se budou moci soutěžící kvalifikovat na MČR, se bude diskutovat na příštím jednání ÚORM. Navrhovaný způsob k diskuzi je:

 • Počet postupujících účastníků na MČR bude záviset na počtu MH/sportovců do 15 let v jednotlivých krajích.

Postupové soutěže:

 • KSH/MSH vytvoří samostatnou krajskou postupovou soutěž a z té vzejdou závodníci kvalifikovaní na MČR
 • KSH/MSH stanoví již existující soutěže pořádané v kraji, které se budou brát jako kvalifikační a z nichž se budou moci závodníci kvalifikovat na MČR, popř. si KSH vytvoří postupoví klíč.
 • Na příštím jednání proběhne diskuse o kvalifikačních

Rámcové doporučení pro organizátory soutěží TFA MH

Radě byl předložen návrh tohoto dokumentu, který se opírá o vyhlášku č. 180/2015 Sb., a která stanovuje, s jak těžkými břemeny smějí mladiství manipulovat. Někteří členové, kteří mají zkušenosti s pořádáním soutěží TFA se k dokumentu vyjádřili tak, že zejména pro dorosteneckou kategorii, jsou břemena příliš lehká a soutěž pak nebude pro závodníky zajímavá. Doporučená váha břemen odpovídá vyhlášce č. 180/2015 Sb.

Zapsala: Lucie Šulcová dne 4. 11. 2021