KE STAŽENÍ

Jednání proběhlo formou VIDEOKONFERENCE.

Přítomno: 17

Omluveno: 3

 

Programy podpory práce s dětmi a mládeží v NNO – Projekt Mladí hasiči 2020 

Probíhá vyúčtování oblastí volnočasové aktivity, MTZ SDH.

Dokončují se vzdělávací kurzy na OSH. Kurzy konané v nouzovém stavu probíhají jako e-learingové nebo distanční formou (online). Je nezbytné, aby vyúčtování bylo provedeno v souladu s Oznámením OSH o čerpání dotace.

Provoz OSH, KSH – přidělenou dotaci je možné navýšit dle individuálních požadavků z důvodu úspory provozních nákladů Úseku mládeže Kanceláře SH ČMS.

Vzdělávací kurzy

Vedoucí mládeže KS I., Garanti vzdělávání

Listopadové kurzy bohužel nemohly proběhnout. Návrhy na řešení:

  • přesun na období leden – únor 2021
  • zrušení kurzů pro rok 2020

ÚORM odsouhlasila variantu 1. Termíny budou zveřejněny v prosinci 2020. Osloveni budou všichni přihlášení.

Můj klub 2021

Podávání žádostí bylo prodlouženo do 23. listopadu 2020. Dotace je určena sportovním oddílům SDH, ve kterých pracují s dětmi a mládeží ročník 1998 a mladší. Dotace je účelově vázána na zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže.

https://www.dh.cz/index.php/aktuality/1220-muj-klub-2021-jak-podat-zadost

Konzultace pro SDH na 606 683 699 (Monika Němečková).

Programy podpory práce s dětmi a mládeží v NNO – Projekt Mladí hasiči 2021 

Vzhledem k tomu, že v SH ČMS nebyl dokončen volební cyklus na další volební období, nebyla tedy jmenována ani ÚORM je nezbytné prodloužit platnost strategických dokumentů úseku mládeže do konce roku 2021.

ÚORM schvaluje prodloužení platnosti Strategického plánu rozvoje úseku mládeže SH ČMS a Koncepce činnosti s kolektivy mladých hasičů do roku 2021.

Byl vydán dotazník (https://forms.gle/nx43JMjTA1drg7ME7) pro vedoucí kolektivů – plán organizace VA na rok 2021 s ohledem na mezigenerační dialog a vzdělávací akce, popř. spolupráce kolektivů se školami.

V příštím týdnu bude rozeslán dotazník OSH a KSH s požadavkem na výši dotace 2021.

Valné shromáždění ČRDM

ÚORM deleguje na VS ČRDM, které proběhne formou videokonference Ondřeje Vojtu a Josefa Orgoníka. SH ČMS vyjadřuje podporu Aleši Sedláčkovi při volbě předsedy ČRDM. ÚORM navrhuje za člena představenstva ČRDM Ondřeje Vojtu.

Projekt SPOLEČNÍK a SPOLEČNICE

Projekt Společník, který byl v jarních měsících 2020 určen pro volnočasovou činnost kolektivů mladých hasičů v nouzovém stavu, byl zpracován do tiskové podoby a bude v počtu 500 ks vydán jako didaktická pomůcka pro vedoucí s dotační podporou MŠMT.

ÚORM vyslovuje poděkování Martině Crhákové za zpracování tiskové podoby pomůcky.

Pro podzimní nouzový stav byl spuštěn projekt Společnice.

Jde o nahodilé náměty, jak pracovat s dětmi a mládeží v době nouzového stavu. Po dobu nouzového stavu bude zveřejněno cca 15–20 námětů, jak zachovat činnost kolektivů mladých hasičů nejen pomocí online schůzek.

 

Různé

1) Rescue campy. David Urbánek a Tomáš Zdražila zhodnotili průběh rescue campů ve svých krajích (LI, MSK). M. Němečková vyjádřila poděkování za organizaci těchto „vzdělávacích volnočasových akcí“. Rescue campy lze organizovat i jako vzdělávání pro instruktory, takový kurz uskutečnil SDH Běloves. I zde náleží poděkování.

V roce 2021 projevili zájem o organizaci Rescue campu kraje: KV, LI, VY, MSK, PA a ZL. Zachován bude vzdělávací camp pro vedoucí, který organizuje SDH Běloves. Další budou organizovány jako max. 6-denní vzdělávací volnočasové akce = popř. vzdělávací dny.

2) P. Pejřil informoval o pomoci Nadačního fondu REGI Base I., který předal v rámci KSH JM kraje respirátory do všech OSH. Respirátory budou distribuovány do SDH. Informace např. facebook OSH Brno – venkov.

3) V. Nevařil informoval o organizování kurzu pro hospodáře OSH na téma IT technologie, práce s IT. Nabídl volná místa i pro další OSH/KSH.

ÚORM doporučuje zařadit do plánu práce SH ČMS 2021 kurz s touto tématikou jako celostátní respektive po úrovních KSH. 

4) plánované termíny pro rok 2021

halové soutěže 2021:              Jablonecká hala mladých hasičů 27. 3. - 28. 3. 2021

                                               Jablonecká hala dospělých a dorostu 17. 4. - 18. 4. 2021

MČR:                                     Plamen 25. 6. - 27. 6. 2021

                                               Dorost 2. 7. – 5. 7. 2021

 

5) M. Hoffmann připomněl aktualizaci otázek v testovacím programu pro vedoucí mládeže.

  1. Orgoník aktualizuje, témata, která zbývají a rozešle je příslušným členům rady ke zpracování.

Termín odevzdání upravených otázek: do dalšího jednání rady.

Poděkování: Děkuji všem zúčastněným členům ÚORM za ukázněný a konstruktivní přístup při video jednání ÚORM.

Jménem ÚORM děkuji všem členům SDH, vedoucím i mladým hasičům za váš aktivní přístup k pomoci veřejnosti, vašim obcím a městům, respektive občanům v této nelehké době.

Děkuji i všem, kdo myslíte na finanční zajištění činnosti hasičské mládeže, ať již té sportovní nebo volnočasové a tvoříte žádosti Můj klub 2021 nebo se aktivně pomocí dotazníku podílíte na tvorbě projektu do výzvy MŠMT – Programy na podporu práce s dětmi a mládeží v NNO 2021.

Jménem ÚORM vám přeji mnoho zdraví a věřím, že se co nejdříve setkáme na akcích, které máme rádi.

Monika Němečková, náměstkyně starosty SH ČMS

Další jednání ÚORM proběhne v prosinci 2020.