ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Z jednání ÚORM konaného dne 1. – 2. 10. 2020 v Sudkově

Rada v úvodu jednání diskutovala o činnosti úseku mládeže v jednotlivých krajích v době od posledního řádného jednání ÚORM.

Informace o průběhu LT a LŠI

Rada projednala průběh letních táborů. Vzhledem k epidemiologické situaci nebyli v letošním roce prováděny kontroly na letních táborech členy ÚORM. Kontroly prováděné MŠMT neodhalili žádné závažné nedostatky v přípravě a organizaci kontrolovaných táborů, jen drobné připomínky, na které je ovšem třeba se rovněž zaměřit a iniciovat organizátory táborů, aby i akce, které nemají povinnost být nahlášeny na KHS splňovaly všechny zákonné náležitosti, pokud čerpají státní dotaci.

Letní školy proběhly standardně. Vedení letních škol bylo osloveno o náměty, jakým způsobem řešit způsob přihlašování na letní školy, nastavení kritérií pro přijetí, z důvodu vysoké poptávky po tomto způsobu vzdělávání vedoucích. Rovněž obě letní školy dodají do 15.10.2020 požadavky na materiálové dovybavení.

Pracovní verze Projektu SH ČMS na rok 2021

Do termínu jednání ÚORM nebyla ze strany MŠMT vyhlášena výzva na rok 2021 v Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO.

SH ČMS obdrželo informaci prostřednictvím datové schránky o přidělení dotace v rámci investičního programu Rozvoj MTZ mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

OZ – kvalifikace CTIF

Mezinárodní soutěž mladých hasičů v disciplínách CTIF byla odložena na rok 2022. Kvalifikace na tuto soutěž byla přesunuta na rok 2021.

OZ – školení garantů vzdělávání

Kurz pro garanty vzdělávání byl vyhlášen na listopad 2020. Vedením kurzu je za ÚORM pověřena A. Dopitová.

OZ – školení Vedoucích mládeže I. stupně

Seminář pro získání kvalifikace Vedoucích mládeže I. stupně byl vyhlášen na listopad 2020, kapacita je již naplněna.

Vedením semináře je za ÚORM pověřena M. Crháková.

 

Příprava plánu práce na rok 2021

Návrh plánu práce na rok 2021 byl předložen písemně k prostudování a připomínkování. Předběžně byly stanoveny termíny MČR hry Plamen a dorostu, školení rozhodčích soutěží mládeže I. stupně a hlavních vedoucích táborů.

Různé

  • Rada projednala nominaci Aleše Sedláčka na funkci předsedy ČRDM na další funkční období a pověřila Moniku Němečkovou zasláním nominačního dopisu na ČRDM.
  • Rada projednala prodloužení platnosti Strategického plánu rozvoje úseku mládeže a Koncepce činnosti s kolektivy mladých hasičů do 31.12.2021. Z důvodu vládních opatření s ohledem na pandemii Covid – 19 neproběhl v červenci VI. sjezd SH ČMS, který měl zvolit nové výkonné i statutární orgány SH ČMS včetně orgánů úseku mládeže. Tvorba nová strategie náleží nově zvoleným funkcionářům. ÚORM schválila prodloužení obou strategických dokumentů.
  • Rada projednala změnu pravidel Českého halového poháru v běhu na 60 m s překážkami 2020, týkající se celkového hodnocení ČHP s ohledem na rušení některých závodů.
  • Rada projednala a schválila nominaci O. Vojty do Představenstva České rady dětí a mládeže.
  • M. Němečková podala informaci o vyhlášení výzvy Můj klub 2021.
  • Rada projednala doporučení ke konání podzimních částí postupových kol hry Plamen a soutěží dorostu – ZPV. Vzhledem k různým podmínkám v jednotlivých krajích není vydáno závazné stanovisko. Je nutné postupovat v souladu s aktuálním i opatřeními vlády, ministerstev a KHS, s ohledem na aktuální místní situaci, a především s důrazem na regulérnost soutěže (počet dětí v karanténě, které se nemohou účastnit apod.).

Zapsal J. Orgoník