ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 14. 5. - KE STAŽENÍ

Jednání proběhlo formou VIDEOKONFERENCE.

Přítomno: 17

Omluveno: 3

 

Programy podpory práce s dětmi a mládeží v NNO - Investice 2020 

Koncem května bude otevřen doplňkový investiční program.

Tři oblasti:

  1. Stavby
  2. ICT materiál
  3. Volnočasový materiál

Program je zaměřen na TZ a centrální materiál v majetku hlavního spolku.

Letní školy instruktorů

Obě Letní školy instruktorů se uskuteční. Platby za účastnické poplatky od přihlášených zájemců proběhly, případně byly zařazeni náhradníci.

Tábory 2020

Letní tábory 2020 se uskuteční.

Prodlužuje se doba na podání žádosti o dotaci na tábory z OSH do Kanceláře SH ČMS do 24.5.2020.

Podmínky stanovené MZ popř. hlavní hygieničkou ČR jsou přílohou tohoto zápisu.

  1. Němečková informovala ÚORM o zajištění 20 000 ks lahviček s firmou Kofola na desinfekční prostředek na ruce. Ve spolupráci s J. Bidmonem respektive Pardubickým krajem a SPŠCH v Pardubicích budou naplněny desinfekcí a v součinnosti s HZS Pardubického kraje a členů ÚORM distribuovány organizátorům táborům, kteří požádali o dotaci a budou mít o desinfekci zájem.

Část bude také nabídnuta dalším mládežnickým spolkům pro táborovou činnost (Junák, Pionýr, Liga lesní moudrosti, ATOM).

Sociologický průzkum ČRDM – Hodnoty mládeže

Členské spolky ČRDM včetně SH ČMS byly požádány o spolupráci na Projektu Hodnoty mládeže. Jedná se o mezinárodní projekt, který ČRDM realizuje se Slovenskou republikou. Respondenty projektu jsou mladí lidé ve věku 15 – 29 let. Vzorek respondentů byl vybrán anonymně. Za přímé pomoci členů ÚORM budou mladí členové SH ČMS požádáni o vyplnění dotazníku.

V současné chvíli budou členové ÚORM kontaktovat příslušné respondenty nebo jejich vedoucí, jakmile bude k dispozici dotazník k vyplnění, bude jim doručen.

  1. Němečková: Velmi děkuji všem členům ÚORM, za kladný přístup a rovněž předem vyjadřuji poděkování všem osloveným, kteří budou ochotni se zapojit.

 

Projekt SPOLEČNÍK

ÚORM na dobu nouzového stavu připravila pro mladé hasiče i široku veřejnost projekt Společník, který běží od 20.3.2020. Každý den je na dh.cz a facebooku SH ČMS zveřejněna jedna aktivita, kterou mohou děti plnit.

SPOLEČNÍK je projekt určený pro nouzový stav, jako takový bude ukončen 18.5.2020 přesně po 60 dnech své existence.

Děkujeme všem vedoucím i mladým hasičům, kteří se aktivně zapojili do tohoto projektu, děkujeme veřejnosti, že nám posíláte své nápady, děkujeme Armádě ČR, FTK UP v Olomouci, HZS Středočeského kraje, dorostencům a dorostenkám z reprezentace dorostu v požárním sportu, zkrátka všem, kdo jakkoliv přispěli.  

Kurz – Zdravotník zotavovacích akcí

Organizátoři jsou schopni kurz realizovat ještě před zahájením táborů 2020.

Termíny realizace: 5.-7.6. a 12.-14.6., místo: Přibyslav

Všichni přihlášení zájemci budou kontaktování emailem.

Aktuálně platná opatření vlády popř. SH ČMS x činnost kolektivů MH a sportovních oddílů SDH (schůzky, tréninky, soutěže, akce)

ÚORM zpracovala základní přehled aktuálních opatření, které se vztahují k výše uvedené činnosti.

Materiál je přílohou tohoto zápisu a bude se aktuálně měnit v návaznosti na nová opatření nebo rozvolnění.

Byly upraveny termíny ČHP v běhu na 60 m s překážkami, materiál je přílohou zápisu. Termíny jsou zcela závislé na možnostech pronájmu hal.

Jablonecká hala dorostu: 4.10.2020

ČP: Bludov a Kamenec by se měli uskutečnit v původních termínech (čekáme na jednání ÚORHS). Další dvě kola (Praha, Ostrava) budou pravděpodobně přeložena na konec srpna.

Věže Široký Důl: uskuteční se jako prostý závod v původním termínu.

Pokud bude umožněn závod ČP v Ostravě, navrhne ÚORM Výkonnému výboru SH ČMS konání otevřeného MČR kategorie dorostu. Případně se budeme snažit najít jiné místo konání.

Rescue campy – republikový, krajský

Otevřený celostátní Rescue camp pro mladé členy SH ČMS  ve věku 13 – 18 let zaměřený na záchranářství a přípravu na působení v JSDHO se uskuteční v termínech 25.-27.9. a 6.-8.11.2020 v Libereckém kraji.

Počet účastníků: max. 30

Vyhlášení s možností podávání přihlášek se předpokládá v červenci 2020.

Další Rescue camp proběhne v Jánských Koupelích, pro KSH Moravskoslezského kraje, případně Zlínského kraje při nenaplnění kapacity.

Různé

  • Námět Karla Čermáka z SDH Bozkov: bude projednán v jednotlivých KORM jako průzkum názorové hladiny.

      Prvotní stanovisko ÚORM k návrhu je kladné.

  • Crháková informovala ÚORM o průběhu videojednání Mezinárodní komise vedoucích mládeže států CTIF. Stěžejním bodem bylo konání Mezinárodní soutěže v Celje, ve Slovinsku v roce 2021. Byl vznesen návrh na odložení akce na rok 2022. Konečné stanovisko by mělo být zřejmé v červenci 2020. Dle toho bude x nebude vyhlášena kvalifikace družstev MH, v souladu s pověřením a podmínkami stanovenými ČNV CTIF.
  • 5.2020 je na programu jednání dolní komory Parlamentu PS ČR pozměňovací návrh Jana Farského (sněmovní tisk 689) na úpravu Zákoníku práce: Návrh na poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy v délce trvání 5 dnů / rok pro dobrovolníky (vedoucí), kteří celoročně pracují s dětmi a mládeží.

Podpůrné stanovisko SH ČMS zaslala M. Němečková všem poslancům a poslankyním Výboru pro sociální politiku již v březnu 2020.  

  • www – bude zveřejněna výzva pro SDH, vedoucí kolektivů – foto, video, informace k zapojení dětí a mládeže do veřejné společenské pomoci v době nouzového stavu. Žádost CTIF o fotografie – plánována online výstava, koláže.

   

Poděkování: Děkuji všem zúčastněným čelenům ÚORM za disciplinovaný a konstruktivní přístup. Monika Němečková

Další jednání ÚORM proběhne dle potřeby buď v červnu jako videojednání nebo v červenci jako řádné jednání přeložené z června 2020.

Zapsala: M. Němečková