KE STAŽENÍ

Vyhodnocení MČR hry Plamen a dorostu v PS

Rada provedla hodnocení Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu SH ČMS v požárním sportu.

MČR letos proběhla odděleně, což mělo být přínosem především pro samotné účastníky mistrovství, rada vyhodnotila tento cíl jako splněný. Negativem jsou vyšší náklady (např. dvojí cestovné) a nutnost stěhování vybavení. V této souvislosti je nutné poděkovat zejména SOZ HZS ČR za poskytnutou pomoc nejen při přepravě materiálu.

Obě mistrovství proběhla z pohledu místních organizátorů, členů rady i hlavních rozhodčích bez závažných problémů.

Při MČR dorostu se projevila absence nominovaného zástupce vedoucího TČ z ÚORM v technické četě. Dále byla projednána úprava startovních listin v kategoriích jednotlivců v dalších letech.

V rámci hodnocení MČR proběhla diskuse nad tématem: úroveň hodnocení provedení disciplín, úkonů, posuzování materiálu. Stále se nedaří mít celorepublikový jednotný pohled „metr“, aplikace principu „ve prospěch závodníka“ má prozatím spíše sporadické uplatnění. V budoucnu je nutné se zabývat přirozenou etikou rozhodčího, zejména s ohledem na vystupování k dětem. „Někdy úsměv a vlídně slovo i z chyby udělá přednost.“

Rada se v této souvislosti zabývala především možností snížení počtu rozhodčích na ZPV.

Rada vyslovuje poděkování všem organizátorům MČR za přípravu i bezproblémový průběh soutěží.

Rada se dále zabývala dotazem zaslaným OORM Karlovy Vary, týkající se nominace rozhodčích.

Nominaci rozhodčích má ve své gesci ÚORM. V roce 2019 došlo k rozdělení MČR, tudíž bylo možné a dle názoru ÚORM žádoucí vyhovět všem zájemcům v účasti aspoň na jedné z těchto vrcholných akcí. V tomto duchu byli rozhodčí nominováni. Vyhověno bylo tedy i všem zájemcům z Karlovarského kraje, a to následujícím způsobem: Anna Plačková – účast na MČR Plamen i dorost, Alois Minář - účast na MČR dorostu, Vladimír Ježek – účast na MČR dorostu. Někteří zájemci projevili zájem o obě mistrovství, což ovšem nebylo možné akceptovat v plné míře, v duchu zachování výše uvedené filosofie. Výběr rozhodčích je plně v kompetenci ÚORM, probíhá systémovým výběrem s ohledem na názor všech členů ÚORM a s přihlédnutím k názorům členů ÚORM za příslušné KSH.

Písemná odpověď bude zaslána dotazovateli prostřednictvím vedoucího ÚORM.

Rada projednala místa konání MČR v dalších letech. Jako podklad bude zpracován přehled míst konání MČR od roku 1998 dosud, dle toho bude vytvořen plán republikových akcí do roku 2025 v konzultaci s HZS ČR, s ohledem na konání MČR v PS.

V souvislosti s MČR byl konstatován námět na úpravu stejnokrojového předpisu SH ČMS tak, aby pro rozhodčí a organizační pracovníky soutěží byli doplněny kraťasy a sportovní obuv. Rada pověřuje vedoucího ÚORM přednesením námětu ÚORVO.

 

Informace o průběhu LT a LŠI

Rada vyhodnotila kontrolní činnost letních táborů mladých hasičů, na které byla podána žádost o dotaci z MŠMT. Členové rady okomentovali a doplnili odevzdané protokoly z kontrol.

Celkem bylo ze strany ÚORM v roce 2019 provedeno 10 kontrol letních táborů.

Letní školy instruktorů proběhly standardně, bez větších nedostatků. Drobné úpravy bude muset doznat systém přihlašování, aby docházelo po minimální dobu k blokaci míst, která nejsou následně využita a na poslední chvíli se potom shánějí náhradníci.

Rada doporučuje v rámci zvýšení povědomí o Letních školách instruktorů, zařadit do programu školení vedoucích na jednotlivých OSH vystoupení (prezentaci) absolventů letních škol.

 

Pracovní verze Projektu SH ČMS na rok 2019, schválení

Členům rady byla podána informace o průběžném čerpání dotace v roce 2019. Stav odevzdání jednotlivých vyúčtování i dalších dokumentů je pravidelně aktualizován na webových stránkách.

M. Němečková předložila radě žádost, projekt na rok 2020 – Mladí hasiči 2020. Projekt vychází ze schváleného víceletého projektu, Strategického plánu rozvoje úseku mládeže SH ČMS do roku 2020 a požadavků pobočných spolků SH ČMS.

Rada žádost a Projekt Mladí hasiči 2020 schválila.

Rada schválila mimořádné příspěvky dle požadavků KSH a OSH.

Dále byla podána informace o vyhlášené dotaci Můj klub 2020.

 

OZ – školení garantů vzdělávání a školení vedoucích mládeže I. stupně

Rada projednala zabezpečení uvedených školení.

Školení garantů je již zveřejněno, vedením kurzu rada pověřuje A. Dopitovou.

OZ školení vedoucích mládeže I. stupně bylo upraveno a schváleno ke zveřejnění. Vedením kurzu rada pověřuje M. Crhákovou.

 

Příprava plánu práce ÚORM na rok 2020

Rada projednala předložený návrh plánu práce ÚORM na rok 2020. Drobné změny vznesené během projednávání budou zapracovány a po doplnění termínů jednání a akcí bude předložen na dalším jednání.

 

Různé

Rada byla informována o návrhu KSH Jihočeského kraje na doplnění ÚORM za zesnulého Václava Šupitara. KSH JČK navrhuje Pavla Hronka, návrh bude předložen na nejbližší VV SH ČMS. ÚORM uvedený návrh podporuje.

Rada byla informována o ukončení dalšího ročníku Junior univerzity, která se v letošním roce konala pro zájemce z řad členů Kraje Vysočina. V roce 2020 bude tato akce zabezpečena pro Pardubický kraj.

Rada souhlasila s vytvořením pořadníku na dalších 5 let.

Rada byla informována o probíhajícím projektu Hasičské jiskření, který zabezpečují studenti SOŠ a SOU Dubno, v letošním roce proběhl tento preventivní program na osmi školách.

Rada se zabývala možností pořádání celorepublikového Rescue campu pro začátečníky. Předložit OZ jsou pověřeni P. Máslo a D. Vilímková.

Rada souhlasí s vytvořením rámce aktivit v oblasti TFA pro mladé hasiče, který by měl obsahovat doporučení, případně bezpečnostní požadavky pro organizátory těchto soutěží. Materiál pro další jednání připraví A. Dopitová.

Rada byla informována o tiskových chybách v publikaci Průvodce plněním odznaků odborností, v dalším dotisku budou chyby opraveny.

 

Zapsal J. Orgoník

Další jednání ÚORM proběhne dne 29. – 30. 11. 2019 v Přibyslavi.