KE STAŽENÍ

Příprava plánu práce ÚORM na rok 2019

Rada projednala plán práce na rok 2019. Plán byl doplněn o termíny a s drobnými úpravami schválen.

Příprava vyhlášení ČHP na rok 2019

Rada vyhodnotila uplynulý ročník Českého halového poháru. Obliba ČHP stále roste, soutěže tak začínají mít problém s vysokými počty soutěžících.

ÚORM provedla drobné organizační úpravy ve vyhlášení ČHP na rok 2019, kterými se pokusila o řešení problematiky vysokého počtu účastníků v halách (omezení pobytu těm, kteří již nezávodí). Dále rada souhlasila s navýšením počtu bodovaných míst na 50.

Vyhodnocení školení Vedoucích mládeže I. stupně a Garantů vzdělávání

Rada vyhodnotila školení pro Garanty vzdělávání a Vedoucí mládeže I. stupně. Oba kurzy byly účastníky hodnoceny kladně.

Z obou kurzů padly podněty na přílohu ke Směrnici činnosti s kolektivy MH: Minimální časová dotace kurzu pro KS III. a KS II.

Oba kurzy proběhly bez zásadních potíží, rada vyslovuje poděkování oběma lektorským týmům.

Vyhodnocení dotací z MŠMT, vyúčtování

Rada byla seznámena se stavem čerpání dotace z MŠMT v roce 2018.  byly předány informace o nedostatcích ve vyúčtování ze strany některých OSH (nedodržení termínů apod.) a členové ÚORM byli požádáni o sjednání nápravy ve svých krajích.

Vyhodnocení MČR hry Plamen a dorostu v PS

Rada se vzhledem k omluvě obou hlavních rozhodčích na předchozí jednání ÚORM znovu zabývala hodnocením MČR. I z pohledu hlavních rozhodčích bylo MČR hodnoceno kladně.

Zvlášť byla řešena situace, která nastala při disciplíně PÚ kategorie dorostenců, kdy světelný signál prokázaly oba terče, časový (číselný) však pouze jeden terč a to ten s pozdním nástřikem. Ovšem tato skutečnost byla jednoznačně patrná až při shlédnutí videozáznamu nebo fotografie z provedeného nástřiku. Této možnosti rozhodčí disciplíny ani následně hl. rozhodčí nevyužili. Situací se již zabývala i pracovní skupina rozhodčích. Diskuse byla vedena obecně k problematice používání videozáznamů při řešení protestů. Rada v tomto ohledu ponechává použití či nepoužití dostupných záznamů na posouzení rozhodčího, s tím, že musí být však schopen obhájit písemně do odpovědi protestu, proč oficiální záznam - video ke svému hodnocení použil či nikoli.

 

Různé

Rada projednala a schválila vyhlášení kurzu pro Rozhodčí soutěží mládeže I. kvalifikačního stupně.

Rada se seznámila se závěry jednání pracovní skupiny rozhodčích.

Rada schválila nového člena pracovní skupiny rozhodčích za Moravskoslezský kraj, kterým bude Jan Durlák.

Rada souhlasila se zavedením tzv. „trvalého“ přestupu: ti, kteří mají každoročně stejný přestup z důvodu bydliště v jiném okrese, než je jejich stálé členství v SDH budou mít od roku 2019 možnost trvalého přestupu, nebudou již muset žádost zasílat každý rok, bude platná, až do odvolání.

Rada byla informována o změně financování postupových kol hry Plamen a soutěží dorostu, na tyto soutěže již nebyl podán projekt na MV, ale budou zahrnuty do žádosti předkládané v rámci podpory sportu na MŠMT.

Rada se na základě dotazu zabývala problematikou používání trojcípého šátku. Při novelizaci Směrnice bude provedena aktualizace dle současných doporučení zdravotnických expertů.

Rada se zabývala dotazem na vyplňování registračních listů. Do RL se zapisují děti, které nejsou členy příslušného SDH, ale s kolektivem dlouhodobě a prokazatelně pracují, členové SDH se dokládají seznamem z centrální evidence. V soutěžní oblasti je pro vyšší kola nutné provést přestup těm členům kolektivu, kteří mají trvalé bydliště mimo katastr okresu. Pro okresní kola je směrodatné členství v kolektivu (vech).

Zapsal J. Orgoník

Další jednání ÚORM proběhne dne 17. 1. 2019 v Praze.