KE STAŽENÍ

Z jednání konaného 10. 11. 2018 v Praze

Informace o průběhu LT a LŠI

Rada vyhodnotila kontrolní činnost letních táborů mladých hasičů, na které byla podána žádost o dotaci z MŠMT. Členové rady okomentovali a doplnili odevzdané protokoly z kontrol.

Celkem bylo ze strany ÚORM provedeno 14 kontrol táborů 2018.

Byl zaznamenán případ, že dětský lékař odmítal vydávat posudek o zdravotní způsobilosti dle vzoru, který je přílohou vyhlášky č. 106/2001 Sb., místo toho vydával potvrzení vlastní, které však neobsahovalo veškeré požadované údaje.

Letní školy instruktorů proběhly standardně, bez větších nedostatků.

Pracovní verze Projektu SH ČMS na rok 2019

Členům rady byla podána informace o průběžném čerpání dotace v roce 2018. Stav odevzdání jednotlivých vyúčtování i dalších dokumentů je pravidelně aktualizován na webových stránkách.

Projekt respektive žádost na rok 2019 bude koncipován podobně jako v letošním roce a bude vycházet ze schváleného víceletého projektu. Očekávané navýšení dotace v roce 2019 bude využito k dovybavení táborových základen. Projekt bude obsahovat návrh řešení pro současnou situaci – přetlak zájmu dětí o činnost v kolektivech MH – vypracování systémového přehledu volných míst v daném regionu.

Rada schválila koncepci projektu na rok 2019.

Dále byla podána informace o vyhlášené dotaci Můj klub 2019.

OZ – Školení garantů vzdělávání

OZ – školení Vedoucích mládeže I. stupně

Rada se zabývala přípravou kurzu pro Garanty vzdělávání vedoucích. Tento kurz je organizován jako jeden ze série kurzů v oblasti neformálního vzdělávání v rámci SH ČMS, nemá žádnou přímou souvislost či posloupnost se systémovým vzděláváním vedoucích mládeže I., II. nebo III. stupně. Charakterově kurz náleží do skupiny kurzů: HVT, Hospodáři, Zdravotníci zotavovacích kurzů, apod.

Rada dále projednala zabezpečení kurzu pro Vedoucí mládeže I. stupně.

Příprava plánu práce ÚORM na rok 2019

Rada projednala návrh plánu práce ÚORM na rok 2019. Plán bude po připomínkách projednán a schválen na dalším jednání.

Vyhodnocení průběhu MČR hry Plamen a dorostu v PS

Rada provedla hodnocení Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu SH ČMS v požárním sportu.

Vedoucí organizačního týmu mistrovství A. Foldová poděkovala členům rady za pomoc a podporu v průběhu MČR i při jeho přípravě. Hejtman Plzeňského kraje přijal organizační tým i vítězná družstva Mistrovství z Plzeňského kraje.

Průběh mistrovství byl hodnocen kladně, proběhlo bez závažných problémů.

Negativně byla hodnocena kvalita ubytování na kolejích ZČU, což bylo řešeno i krajskou hygienickou stanicí. Ze strany ZČU byla za ubytovací služby poskytnuta sleva a písemná omluva.

Velký zájem byl o propagační předměty s logem Mistrovství.

Oba hlavní rozhodčí se omluvili z jednání rady, budou pozváni na další jednání, kde bude hodnocení dokončeno.

 

Různé

Rada se zabývala přípravou kvalifikační soutěže na XXII. mezinárodní soutěž mladých hasičů v disciplínách CTIF.

Rada vyslechla informaci o přípravě dalšího ročníku Junior univerzity mladého hasiče, v roce 2019 proběhne pro mladé hasiče v rámci KSH kraje Vysočina.

Byl projednán dotaz ohledně předkládání dokladů totožnosti při prezenci na soutěžích. Dle směrnic je prokázání totožnosti občanským průkazem nebo cestovním pasem povinné ve vyšších kolech postupových soutěží. Jednotlivé případy při nepředložení průkazu je však nutné řešit individuálně dle dostupných možností s ohledem na závažnost situace (krádež dokladu, ztráta atd.).

Byla řešena problematika konání ZPV s ohledem na vlastnictví pozemků. V tomto směru je nutná komunikace s místní samosprávou.

Byla podána informace o Mistrovství Slovenské republiky hry Plamen. MR zde probíhá pouze v disciplínách CTIF, disciplíny PÚ a běh na 60 m mají jen jako doplňkové.

Rada vyslechla informace o přípravě MČR hry Plamen v roce 2019 ve Vlašimi.

Rada se zabývala novelizací Směrnice pro celoroční činnost dorostu. Rada souhlasila, že se provede na poradě vedoucích OORM průzkum, stejně jak tomu bylo před úpravami Směrnice hry Plamen. Na příštím jednání budou schváleny konkrétní otázky, aby měly jednotlivé OORM dostatek času k jejich projednání.

Členové ÚORM byli seznámeni s průběhem příprav Shromáždění starostů OSH, na kterém bude volen Starosta SH ČMS.

Zapsal J. Orgoník

Další jednání ÚORM proběhne dne 29. 11. 2018 v Praze.