Z jednání ÚORM konaného dne 9. – 10. 5. 2018 v Plzni

KE STAŽENÍ

OZ – MČR hry Plamen a dorostu v PS

Rada vyslechla informace o stavu příprav MČR.

Rada projednala organizační zabezpečení mistrovství, jmenovala na návrh hlavních rozhodčích rozhodčí jednotlivých disciplín a další obsazení štábu.

K mistrovství ČR budou spuštěny webové stránky: http://mcrplzen2018.cz/

Proběhla prohlídka stadionu, včetně zázemí stadionu a jednotlivých místností, které budeme mít k dispozici.

Vyhodnocení celostátní porady vedoucích OORM a KORM

Rada provedla vyhodnocení porady vedoucích KORM a OORM, která se konala 6. dubna v Přibyslavi. Na jednání nezazněly žádné zásadní připomínky.

Rada rovněž zhodnotila školení hospodářů, které proběhlo ve stejném formátu jako v loňském roce a nebylo zaměřeno pouze na problematiku dotací, ale i na další témata spolupráce mezi Kanceláří SH ČMS a zaměstnanci okresních sdružení hasičů. Tento typ školení bude realizován i v následujícím roce.

Zahraniční spolupráce

Radě byly předloženy pozvánky na zahraniční akce, které obdržela Kancelář SH ČMS.

V souladu s běžnou praxí byla zveřejněna na webu veřejná nabídka a jednotlivé výjezdy přiděleny kolektivům MH, které projevily zájem.

Směrnice celoroční činnosti dorostu

Rada projednala osnovu, jak by měla být koncipována novelizovaná Směrnice celoroční činnosti dorostu. Bude rozdělena na výchovně-vzdělávací část a sportovní část.

Sportovní část bude uvedena do souladu s platnými pravidly požárního sportu v oblastech materiálu, překážek, provedení a hodnocení disciplín – směrnice bude odkazovat přímo na pravidla PS.

Vymezení kategorií a další organizační záležitosti bude směrnice nadále upravovat, zůstane tak zachována kategorie jednotlivců včetně disciplíny dvojboj, rada se rovněž shodla na zachování stávajících dvou startů na disciplíně pro kategorii dorostu.

Česká rada dětí a mládeže

Rada vyslechla informaci o průběhu Kongresu a Valného shromáždění ČRDM.

Visegradský pohár

Rada vyhodnotila mezinárodní pohárovou soutěž Visegradský pohár.

Soutěže se zúčastnili družstva z pěti států – Česká republika, Slovensko, Chorvatsko, Bělorusko a Lotyšsko. Akce byla zároveň kvalifikačním závodem v disciplíně výstup na cvičnou věž pro kategorie dorostu a žen na MČR do Liberce.

  1. Němečková poděkovala všem členům organizačního štábu a rozhodčím za příkladnou práci a obětavost. Zároveň uvedla, že akce podobného rozsahu nelze dále organizovat bez místní technické a organizační podpory z KSH a OSH, jelikož jsou v podstatě totožné jako např. MČR. Pokud do budoucna bude žádoucí zachovat Visegradský pohár, je třeba najít jiné místo nebo projednat přímé technické a organizační zapojení KSH Moravskoslezského kraje a OSH Ostrava.

Zapsal J. Orgoník

Další jednání ÚORM proběhne dne 7. 6. 2018 v Praze.