Z jednání ÚORM konaného dne 15. 3. 2018 v Praze

KE STAŽENÍ

Letní školy instruktorů

Organizační zabezpečení letních škol instruktorů bylo zveřejněno na www.dh.cz a rozesláno na všechna OSH. O obě letní školy je v letošním roce vysoký zájem, kapacita obou škol byla naplněna do týdne po zveřejnění.

Celostátní porada vedoucích OORM a KORM

Rada projednala zabezpečení celostátní porady vedoucích odborných rad mládeže, byla schválena konečná verze programu porady.

Školení hospodářů na úseku mládeže SH ČMS

Pracovní verze metodického pokynu k čerpání dotace z MŠMT

Školení hospodářů bude opět doplněno o aktuální informace z dalších úseků Kanceláře SH ČMS.

Radě byla předložena pracovní verze, vzhledem k tomu, že není dosud rozhodnutí o přidělení dotace, rada schvaluje metodický pokyn a pověřuje M. Němečkovou k jeho dopracování dle rozhodnutí o přidělení dotace.

Školení Hlavních vedoucích táborů

Školení Zdravotníků zotavovacích akcí

Rada byla informována o zabezpečení obou kurzů, oba kurzy mají naplněnou kapacitu.

Přehled krajských kol

Rada aktualizovala přehled krajských kol hry Plamen a soutěží dorostu v PS pro rok 2018.

Pracovní verze OZ MČR hry Plamen a dorostu v PS

Rada projednala předložený návrh organizačního zabezpečení, zejména časový harmonogram a složení štábu soutěže. Dále rada provedla výběr rozhodčích z došlých návratek.

V této souvislosti byla rada informována o vydání nových Pravidel PS.

Rada po následné diskusi schválila vydání dodatku č. 5 ke Směrnici dorostu, který reaguje na nová Pravidla PS.

Různé

Radě byl představen nový Kalendář akcí SH ČMS.

Dále byla informována o uzavřených partnerských smlouvách.

Členové rady diskutovali o problematice centrální evidence členů SH ČMS.

Rada byla informována o změně termínu III. kola ČHP – Memoriál Marty Habadové se z důvodu termínové kolize akcí v hale přesouvá na termín 3. – 4. 11. 2018.

Rada projednala návrh na změnu limitů výkonnostních tříd v běhu na 60 m s překážkami. Nové limity budou vyhlášeny spolu se seznamem soutěží, na kterých je možné VT získat.

Rada byla informována o zařazení reprezentací v požárním sportu do dotačního programu MŠMT REPRE na podporu přípravy národních reprezentací.

Rada se zabývala přípravou Visegradského poháru. Celá akce se uskuteční v termínu 29. 4. – 2. 5. v Ostravě. Soutěž bude v letošním roce probíhat ve všech disciplínách, disciplína výstup na věž je navíc opět zařazena jako jeden z kvalifikačních závodů na MČR v požárním sportu dorostu a žen v této disciplíně.

Rada projednala zabezpečení prezentace SH ČMS na oslavách 20. výročí založení České rady dětí a mládeže, které se uskuteční dne 12. 6. 2018.

  1. Máslo informoval o možnostech pořádání halové soutěže MH v disciplínách CTIF, především o technických možnostech provádění nástřiků džberovou stříkačkou.

Rada v závěru diskutovala o novele Směrnice celoroční činnosti dorostu.

Zapsal J. Orgoník

Další jednání ÚORM proběhne dne 10. 5. 2018 v Plzni.