ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni: Bidmon Jiří, Crháková Martina, Dopitová Andrea, Chlápek Jiří, Němečková Monika, Orgoník Josef, Říhová Tereza, Urbánek David, Vaněčková Jana, Vilímková Dana, Zdražila Tomáš

Omluveni: Burdychová Julie, Hoffmann Josef, Hronek Pavel, Plačková Anna, Sobotková Milena, Trojancová Jana

PROGRAM:

 • Informace o průběhu vyúčtování dotací z MŠMT
 • Pracovní verze Projektu SH ČMS na rok 2024 (Mladí hasiči 2024)
 • NSA plán podpory sportu na rok 2024 (Můj klub 2024) – informace k nové výzvě
 • Vyhodnocení průběhu Kvalifikace MH CTIF
 • Vyhodnocení průběhu ČHP 2023 a Halového MČR v běhu na 60 m s překážkami
 • Vyhodnocení uplynulého roku
 • Příprava plánu práce ÚORM na rok 2024
 • Školení hlavních vedoucích táborů
 • Příprava vyhlášení ČHP na rok 2024
 • OZ – MČR v ZHVB
 • Zápis VV SH ŠMS 2. 11. 2023 – projednání bodu 6) SS OSH – diskusní příspěvky z bodu 8) Diskuse
 • Aktualizace Učebních textů – průběh plnění
 • Shromáždění podnětů na úpravu ZHVB pro ročník 2024/2025

Informace o průběhu vyúčtování dotací z MŠMT

Josef Orgoník informoval o průběhu vyúčtování dotační podpory projektu Mladí hasiči 2023 a připomněl termín pro odevzdání podkladů k 30. 11. 2023.

V souvislosti s informací o průběhu vyúčtování vznesla Andrea Dopitová námět na sjednocení účtovací osnovy a přílohou v metodickém pokynu k čerpání dotací MŠMT.

Rada schválila návrhy na dovybavení úseku mládeže Kanceláře SH ČMS z dotační podpory projekt Mladí hasiči 2023:

 • Dataprojektor
 • Počítač Asus Expert Center D7 vč. monitoru (T.Říhová)
 • Domeček 3 ks – preventivně výchovná činnost
 • Mobilní telefon (J.Orgoník)
 • Plechový sklad pro uložení materiálu mládeže
 • Nůžkový stan, 3x3 m

Pracovní verze Projektu SH ČMS na rok 2024 (Mladí hasiči 2024)

Monika Němečková představila ÚORM obsahové zaměření projektu Mladí hasiči 2024.

Projekt prioritně cílí na rozvoj specifických aktivit a podporu neformálního vzdělávání.

Dále v této souvislosti oslovila členy rady o předání prosby k organizátorům Rescue campů ohledně možnosti poskytnutí 3-4 míst pro zahraniční účastníky z DPO SR.

ÚORM schválila projekt Mladí hasiči 2024.

NSA plán podpory sportu na rok 2024 (Můj klub 2024) – informace k nové výzvě

Tereza Říhová seznámila radu s podmínkami nové výzvy a informovala o změnách oproti přechozím roků. Zároveň členy rady požádala, aby ve svých krajích apelovaly na důležitost zápisu oficiálních soutěží SH ČMS (dle výzvy Můj klub 2024 se jedná o soutěže organizované okresním, krajským nebo ústředním článkem spolku) do kalendáře sportovních akcí SH ČMS pro rok 2024.

Vyhodnocení průběhu Kvalifikace MH CTIF

Rada byla informována o průběhu a výsledcích kvalifikační soutěže mladých hasičů na XXIV. mezinárodní soutěž v disciplínách CTIF, která se uskuteční v červenci 2024 v Trentinu v Itálii.

Monika Němečková poděkovala členům ÚORM, spoluorganizátorů z KSH Královéhradeckého kraje a OSH Hradec Králové za pomoc při zajištění soutěže. Kladně hodnotila především chování a přístup jednotlivých družstev, dodržování pravidel a podmínek OZ soutěže. Ocenila spolupráci s rozhodčími z Polska, Slovinska, Rakouska a Slovenska.

Vyhodnocení průběhu ČHP 2023 a Halového MČR v běhu na 60 m s překážkami

Letošní seriál ČHP byl hodnocen velmi pozitivně, v rámci dosažených časů i rekordní účasti 1658 závodníků. Z toho nejvyšší na III. kole ČPH v Praze, kde se na start Memoriálu Marty Habadové postavilo celkem 1026 soutěžících.

V rámci seriálu nebyly zaznamenány žádné vážné úrazy, na posledním kole v Ostravě bylo řešeno jedno závažnější porušení pravidel stanovených v OZ soutěže – konkrétně pro používání grafitu. Závodníci byli za toto porušení podmínek ze závodu vyloučeni a poté bez dalších odkladů halu opustili.

Halového MČR v běhu na 60 m s překážkami proběhlo po ukončení posledního kola ČHP v Ostravě.

Kvalifikační limity pro MČR 2024 budou stanoveny na základě výsledků a dosažených časů v jednotlivých kategoriích v roce 2023.

Monika Němečková poděkovala organizátorům jednotlivých kol a halového MČR, zároveň upozornila na fakt stoupajících nároků na pořadatele, spojený například s vyšším počtem závodníků. V budoucnu je třeba zapojení více OSH popřípadě KSH a dobrovolníků.

Vyhodnocení účasti na jednáních ÚORM v uplynulém roce

V rámci přehledu účasti členů ÚOR byla ÚORM nejlépe hodnocená rada co do rozsahu činnosti, tak i účasti členů na jednáních rady.

Monika Němečková poděkovala členům rady za jejich práci.

Příprava plánu práce ÚORM na rok 2024

Rada se shodla na oddělení Školení hospodářů a Celostátního aktivu vedoucích OORM a KORM z důvodů časové náročnosti obou akcí.

Členům ÚOR bude nabídnuta účast na kurzu Garantů, získané znalosti a schopnosti je možné uplatnit i v rámci dalších úseků, nejen při práci s mládeží. 

Monika Němečková informovala radu o záměru vedení, nově zařadit do kalendáře soutěží halovou soutěž MH v disciplínách CTIF s mezinárodní účastí, která proběhne 3. 3. 2024 v Ostravě. OZ soutěže bude předloženo na dalším jednání.

Rada projednala a schválila Plán činnosti na rok 2024. 

Školení hlavních vedoucích táborů

Tereza Říhová informovala o nové podobě kurzu Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže, dříve Hlavní vedoucí táborů. Kurz bude organizován ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže a bude zakončen závěrečnou zkouškou v systému Národní soustavy kvalifikací.

V souvislosti s tímto bodem Josef Orgoník zmínil informaci k připravovaným změnám Vyhlášky 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

Příprava vyhlášení ČHP na rok 2024

ČHP na rok 2024 bude vyhlášen po dalším jednání ÚORM nejpozději do 5. 2. 2023.

Termíny ČHP 2024:

9. – 10. 3. 2024             I. kolo ČHP – Jablonecká hala mladých hasičů – Jablonec n.N.

30. 3. 2024                   II. kolo ČHP – Ostravská hala – Ostrava

2. – 3. 11. 2024             III. kolo ČHP – Memoriál M. Habadové – Praha

23. – 24. 11. 2024         IV. kolo ČHP – Ostravsko-beskydské šedesátky – Ostrava

OZ – MČR v ZHVB

Rada rozlosovala startovní čísla hlídek jednotlivých kategorií a schválila pracovní verzi OZ. Hlavní rozhodčí David Urbánek byl požádán o sestavení týmu rozhodčích kontrolních stanovišť, rozhodčím bude odeslána pozvánka na MČR z Kanceláře SH ČMS.

Součástí OZ bude příloha fotodokumentace podpěr vzduchovek pro mladší kategorii, terčů i vzduchovek, které budou použity.

Zápis VV SH ŠMS 2. 11. 2023 – projednání bodu 6) SS OSH – diskusní příspěvky z bodu 8) Diskuse

Rada projednala diskusní příspěvek, který se týkal činnosti úseku mládeže.

V bodě: Prokazování totožnosti pro postupové soutěže v běhu na 60 m s překážkami a ZHVB se rada shodla na zachování občanského průkazu nebo cestovního pasu jako dalšího dokladu prokazující totožnost závodníka.

V bodě: Prokazování totožnosti pro postupové soutěže sportovní části Hry Plamen a dorostu v požárním sportu rada nedošla k jednoznačnému závěru a tento bod bude projednán na dalším jednání.

Josef Orgoník a Jiří Bidmon prakticky prověří návrh starosty OSH Žďár nad Sázavou – jako rodiče nezletilých dětí si vyžádají potvrzení o trvalém pobytu prostřednictvím datové schránky i na Czech point.

V bodě: Postup mladší kategorie do krajských kol, dotaz se týká postupové soutěže sportovní části hry Plamen.

S ohledem na časové a kapacitní možnosti pořadatelů jednotlivých krajských kol a přihlédnutím k vyšší finanční zátěži rada tento návrh nedoporučuje.

Aktualizace Učebních textů – průběh plnění

Andrea Dopitová, která má tento úkol za ÚORM na starosti, informovala o stavu aktualizace učebních textů. Došlo k personálnímu obsazení zbývajících témat a byl stanoven časový horizont dokončení aktualizace, tj v roce 2025.

Shromáždění podnětů na úpravu ZHVB pro ročník 2024/2025

Tereza Říhová připomněla členů rady úkol shromáždění faktických podnětů k ZVHB a zároveň se dotázala na aktuální stav v rámci jednotlivých krajů. Termín předání souhrnně zpracovaných námětů z jednotlivých KORM je do 25.01.2023.

Různé

Členové rady byli pověřeni projednáním návrhů pořadatelů MČR v běhu na 60 m s překážkami a ZVHB pro rok 2025 a 2026 se starosty KSH v rámci svých krajů.

Rada projednala zaslané připomínky od pracovní komise, která se zabývá úpravou stejnokrojového předpisu k symbolice mladých hasičů a shodla se na sjednocení dle symboliky hasičů.

Josef Orgoník seznámil radu s děním a výsledky 58. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže, které bylo zároveň volební. Nikola Fenclová z SH ČMS se stala členkou nového představenstva pro období 2023 – 2026.

David Urbánek informoval o stavu nabídky měrek ke kontrole nářadí požárního sportu. Kompletní nabídka bude v následujícím týdnu předána ke zveřejnění na stránkách mladez.dh.cz

Projednány byly návrhy na jednotné parametry umístění pryžového materiálu na překážkách. Rozměry a umístění budou zahrnuty do prezentace „kontrola materiálu“.

Zapsala: Tereza Říhová dne 30. 11. 2023