ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni: Bidmon Jiří, Burdychová Julie, Crháková Martina, Dopitová Andrea, Hronek Pavel, Chlápek Jiří,
Orgoník Josef, Říhová Tereza, Sobotková Milena, Trojancová Jana, Vaněčková Jana, Vilímková Dana, Zdražila Tomáš
Omluveni: Hoffmann Josef, Němečková Monika, Plačková Anna, Urbánek David, Vaněčková Jana
Přizvána: Flodrová Jitka (hl. rozhodčí MČR dorostu v PS, hl. rozhodčí MČR v běhu na 60 m s překážkami)

PROGRAM:
• Vyhodnocení průběhu MČR hry Plamen a dorostu v PS
• Vyhodnocení průběhu MČR v běhu na 60 m s překážkami
• Informace o průběhu LT a LŠI
• Stav příprav Kvalifikace družstev mladých hasičů v disciplínách CTIF
• Termíny MČR ZHVB, hry Plamen, dorostu v PS a běhu na 60 m překážek pro ročník 2023/2024
• OZ – Halové MČR v běhu na 60 m s překážkami 2023 (18. – 19.11.)
• OZ – MČR v ZHVB
• OZ – školení rozhodčích soutěží mládeže I. stupně (11. - 12.11.)
• OZ – školení garantů na úseku mládeže SH ČMS (24. - 26.11.)
• OZ – školení vedoucích mládeže I. stupně (1. - 3.12.)
• Školení HVT, Národní soustava kvalifikací (ČRDM)
• Školení ZZA 2024
• Pracovní verze Projektu SH ČMS na rok 2024 (Mladí hasiči 2024)
• NSA plán podpory sportu na rok 2024 (Můj klub a Pohyb a zdraví 2024)
• Aktualizace Směrnice činnosti s kolektivy MH
• Aktualizace Učebních textů
• Okruhy OORM – celoroční činnost kolektivů MH (kroniky)
• Podněty na úpravu ZHVB pro ročník 2024/2025
• Příprava plánu práce ÚORM na rok 2024
• Různé

Vyhodnocení průběhu MČR hry Plamen a MČR dorostu v PS
David Urbánek, hlavní rozhodčí MČR hry Plamen, který se nemohl jednání osobně zúčastnit, v zaslaném zhodnocení
poděkoval za organizaci MČR hry Plamen všem, kteří se na akci podíleli, a připomněl navržené změny v harmonogramu
soutěže, které doplnil o vlastní postřehy a náměty pro zlepšení OZ dalšího mistrovství.

V rámci hodnocení MČR hry Plamen proběhla diskuse na téma: Zákaz prodeje alkoholických nápojů ve stáncích při
MČR dětí i dorostu, upozornění pořadatelů a důsledná kontrola dodržování.

Jitka Flodrová, hlavní rozhodčí MČR dorostu v PS, taktéž poděkovala za zajištění MČR dorostu v PS a zhodnotila
průběh soutěže jako kladný, i přes organizačně náročnější zajištění průběhu soutěže, vzhledem k znemožněnému
přístupu na travnatou plochu stadionu. Velmi pozitivně byla hodnocena práce a ochota technické čety a dobrovolníků.

V rámci hodnocení MČR hry Plamen a MČR dorostu v PS proběhla diskuse:
- Návrh na zefektivnění průběhu prezence dorostu v kategoriích jednotlivců – dodržovat pevný časový rozpis po
KSH, presentovat přítomné, ostatní řešit individuálně v závěru; vymezit přesný prostor
- K problematice jednotného posuzování materiálu při přejímce - stanovit pevnou skupinu proškolených
rozhodčích a zajistit větší počet kalibrovaných měřidel.
- V případě požárních stříkaček je potřeba dodržet jednotné ovládání na všech strojích.

Vyhodnocení průběhu MČR v běhu na 60 m s překážkami
Jitka Flodrová, hlavní rozhodčí MČR v běhu na 60 m s překážkami, zhodnotila průběh soutěže a poděkovala všem
organizátorům za zajištění MČR v běhu na 60 m s překážkami. Společně s Davidem Urbánkem se shodli na zachování
dobrovolné kontroly materiálu před začátkem závodu, která napomáhá plynulému průběhu soutěže a předchází
případným nedorozuměním. Kontrola v průběhu soutěže, na rozdělovači a hadicích vždy jeden rozhodčí zůstane
zachována.

Kontrola jednotných parametrů překážek včetně pokrytí pryžovým materiálem, musí být provedena včas, před konáním
soutěže. Pryžový materiál, musí být celistvý bez a výrazného opotřebení.

Rada odsouhlasila návrh posunu časového harmonogramu MČR v běhu na 60 m s překážkami o hodinu dříve.
Vzhledem k vysoké účasti závodníků, a to včetně jejich doprovodu, je konání této akce možné výhradně na stadionech
s dostatečnou kapacitou.

Dále byla vedena diskuse o nedostatečném přenosu informací v některých KSH - kontrola totožnosti závodníků.

Úprava presentace - kontrola měření a vážení materiálu při soutěžích mládeže. Aktualizací je pověřen David Urbánek.
Ve spolupráci s dalšími rozhodčími shromažďuje fotodokumentaci nepovolených úprav materiálu či nesprávného
postavení hadic pro účely presentace.

Informace o průběhu LT a LŠI
Rada vyhodnotila kontroly letní táborové činnosti jako bezproblémové, ani v jednom případě nebyla shledána žádná
závažná pochybení. Kontroly probíhaly namátkově, členové rady okomentovali a doplnili odevzdané protokoly
z jednotlivých kontrol.

Josef Orgoník informoval o průběhu vyúčtování letních táborů, na které byly podány žádosti o dotaci z dotační podpory
projektu Mladí hasiči 2023.

Letní školy instruktorů proběhly bez závažných nedostatků. Při letní škole v Malých Svatoňovicích vzniklo
motivačně-instruktážní video k Závodu hasičské všestrannosti a brannosti. Vedoucí a instruktoři z letní školy v Jánských
Koupelích v letošním roce přenechali plánování polních dnů samotným účastníkům a tento nový přístup měl mezi
frekventanty veliký úspěch.

Od zástupců vedení obou letních škol vzešel podnět k vyšší informovanosti jednotlivých účastníků o náplni LŠI,
harmonogramu, a to především z důvodů zvážení nízkého věku nebo nedostatečné fyzické zdatnosti účastníků.

Stav příprav Kvalifikace družstev mladých hasičů v disciplínách CTIF
Na základě pověření ČNV CTIF a po jednání pracovní skupiny jmenované Mezinárodní komisí vedoucích CTIF na
úpravu pravidel mezinárodního řádu mladých hasičů CTIF, které proběhlo v srpnu v Přibyslavi, bylo v září 2023 vydáno
a zveřejněno OZ. Kvalifikační soutěž proběhne 28. října 2023 v Hradci Králové za účasti mezinárodních rozhodčích.

Obě disciplíny budou probíhat pouze v jedné dráze z důvodu zachování stejných podmínek pro všechny účastníky, dle
mezinárodního řádu má každé družstvo na provedení obou disciplín pouze jeden pokus. Družstva budou mít k dispozici
vymezený čas na trénink na dráze se shodným materiálem i překážkami a poté nastoupí k soutěžnímu pokusu.

Termíny MČR ZHVB, hry Plamen, dorostu v PS a běhu na 60 m překážek pro ročník 2023/2024
6. – 7. 4. 2024 MČR ZHVB - Vlašim
22. – 23. 6. 2024 MČR hry Plamen – Praha
29. 6. – 1. 7. 2024 MČR dorostu v PS – Písek
21. 9. 2024 MČR v běhu na 60 m s překážkami – Ústí n.L.

Halové MČR 60 m, Ostrava – proběhne v rámci finálového kola ČHP v listopadu 2024, termín bude zveřejněn
s vyhlášením ČHP 2024.

OZ – Halové MČR v běhu na 60 m s překážkami 2023 (18. – 19. 11. 2023)
Halové MČR v běhu na 60 m s překážkami proběhne po skončení závodu Ostravsko-beskydských šedesátek. Seznamy
kvalifikovaných závodníků budou pravidelně po každém kole aktualizovány na webových stránkách mladez.dh.cz,
kompletní startovní listiny budou zveřejněny po ukončení jednotlivých kategorií v rámci IV. kola ČHP.

Startovní listina může být doplněna dalšími závodníky dle pořadí v celkovém hodnocení ČHP 2023 do naplnění kapacity
určené v OZ.

Harmonogram soutěže – sobota 18. 11. 2023 starší chlapci/dívky, neděle 19. 11. 2023 mladší chlapci/dívky

OZ – MČR v ZHVB (6. – 7. 4. 2024)
První Mistrovství ČR v ZHVB proběhne ve dnech 6. – 7. 4. 2024 ve Vlašimi. Rozhodčí a štáb budou ubytovaní od pátku
do neděle, pro závodníky jde o akci jednodenní. Byl projednán předběžný návrh organizačního zabezpečení a konečná
podoba bude schválena na dalším jednání rady.

OZ – školení rozhodčích soutěží mládeže I. stupně (11. – 12. 11. 2023)
Pro vysoký zájem uchazečů jarního termínu kurzu se rada rozhodla vyhlásit i druhý podzimní termín kurzu pro rozhodčí
mládeže I. stupně. Max. počet uchazečů kurzu bude 30 osob včetně zájemců o obnovu kvalifikace v řádném termínu,
minimální 15. Schválené OZ bude vyvěšeno na webových stránkách mladez.dh.cz. V případě, že nebude naplněna
minimální kapacita, ÚORM si vyhrazuje možnost kurz přesunout na rok 2024.

OZ – školení garantů na úseku mládeže SH ČMS (24. – 26. 11.)
Rada se shodla na četnosti školení garantů jedenkrát za dva roky. Vzhledem k poslednímu kurzu z roku 2022, bude
další kurz vyhlášen v roce 2024. Kurz bude otevřený novým uchazečům i zájemcům ze strany již získané kvalifikace
Garant vzdělávání pro úsek mládeže.

OZ – školení vedoucích mládeže I. stupně (1. - 3. 12.)
Po diskusi s jednotlivými lektory bylo zvoleno obsahové zaměření školení vedoucích I. stupně:
• Rétorika a vystupování vedoucích mládeže na veřejnosti
• „Pořadový výcvik nepořadově“ + „Jak být vedoucím a nezbláznit se“
• Enviromentální výchova; rescue campy, nápadník her a námětů pro práci s dětmi

Max. počet uchazečů kurzu bude 25 osob včetně zájemců o obnovu kvalifikace v řádném termínu, minimální 15.
Schválené OZ bude vyvěšeno na webových stránkách mladez.dh.cz. V případě, že nebude naplněna minimální
kapacita, ÚORM si vyhrazuje možnost kurz zrušit.

Školení HVT, Národní soustava kvalifikací
Kurz pro hlavní vedoucí táborů bude od nového roku kurzem akreditovaným pod Národní soustavou kvalifikací,
kvalifikační standard Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže (kód: 75-008-N). O akreditaci v Národní soustavě
kvalifikací požádala ČRDM, v rámci udělené akreditace má SH ČMS dvě autorizované osoby, lektorky (Janu
Trojancovou a Martinu Crhákovou). V současné chvíli spolupracujeme s Českou radou dětí a mládeže na přesné
podobě kurzu dle podmínek Národní soustavy kvalifikací.

Školení ZZA
Andrea Dopitová byla za radu požádána o zajištění opětovné spolupráce s firmou ProgressRescue s.r.o. na kurzu pro
Zdravotníky zotavovacích akcí. Přesný termín a podmínky vyhlášení kurzu budou námětem další rady.

Pracovní verze Projektu SH ČMS na rok 2024 (Mladí hasiči 2024)
V souvislosti s projektem Mladí hasiči Josef Orgoník informoval, že byl obhájen titul Organizace uznaná MŠMT pro práci
s dětmi a mládeží na roky 2024 – 2026.

Nová výzva zatím nebyla zveřejněna (předpoklad začátkem října 2023), zpracováním žádosti o dotační podporu včetně
projektu Mladí hasiči 2024 je pověřena Lucie Šulcová a Josef Orgoník.

NSA plán podpory sportu na rok 2024 (Můj klub 2024)
Tereza Říhová informovala o vypsaní 2. kola výzvy Můj klub a Pohyb a zdraví 2023 pro neúspěšné žadatele z kola
prvního, oprávněný žadatel musel splňovat podmínky viz. uvedené ve výzvě, zamítnutí z konkrétních důvodů. Nová
výzva Můj klub 2024 popř. Pohyb a zdraví 2024 zatím nebyla zveřejněna, dle NSA bude vyhlášeno ve čtvrtém čtvrtletí
roku 2023.

Aktualizace Směrnice činnosti s kolektivy MH
Tereza Říhová informovala o současné stavu aktualizace Směrnice činnosti s kolektivy MH, která v tuto chvíli čeká v
rozpracované podobě na schválení novelizace stanov SH ČMS. Některé její pasáže přímo ze stanov vycházejí nebo
jsou citací stanov a není tedy vhodné směrnici aktualizovat nyní.

Aktualizace Učebních textů
Andrea Dopitová, která se úkolu za ÚORM ujala, informovala o stavu aktualizace učebních textů. Došlo ke kontrole
současného obsahu a obsazení části témat, včetně nově navržených. Členové rady byli požádáni o pomoc při
zpracování neobsazených témat. U některých odborných textů bude nezbytné pro spolupráci na aktualizaci oslovit i
další organizace.

Okruhy OORM – celoroční činnost kolektivů MH (kroniky)
Na základě častých dotazů od vedoucích kolektivů připomínáme vedoucím OORM, že mohou rozšířit jednotlivé okruhy
celoroční činnosti kolektivů MH o vlastní podmínku.

Podněty na úpravu ZHVB pro ročník 2024/2025
Tereza Říhová připomněla členům rady úkol shromáždění faktických podnětů k ZVHB, kterým měli pověřit vedoucí
KORM ve svých krajích. Podměty budou členům ÚORM předány do 30. 11. 2023, poté je ÚORM projedná a případně
zapracuje do organizačního zabezpečení 2024/2025.

Příprava plánu práce ÚORM na rok 2024
Návrh plánu práce ÚORM na rok 2024 bude předložen na dalším jednání včetně návrhů konkrétních termínů.

Různé
Andrea Dopitová za OSH Jihlava informovala ÚORM o úspěšném zajištění doprovodného programu na akci
PyroCar 2023, pro děti byla připravena velká dětská zóna plná tematických soutěží a atrakcí. Na aktivitách v dětské
zóně spolupracovali i zástupci MSH Hlavního města Prahy.

Martina Crháková informovala radu o navržených změnách v Mezinárodním soutěžním řádu CTIF pro mladé hasiče,
které byly součástí srpnového jednání pracovní skupiny při komisi vedoucích mládeže CTIF v Přibyslavi.

Rada byla informována o konání jednotlivých Rescue campů, zároveň s tím byl vznesen dotaz ohledně
celorepublikového setkání pořadatelů campů – návrh termínu bude vznesen na dalším jednání ÚORM.

Josef Orgoník informoval radu o nabídce pronájmu táborové základny při zámku Dražíč pouze za nákladové ceny.

Milena Sobotková informovala radu o chystaném natáčení sportovních aktivit v SDH Bludov ve vstupu pro dětský
sportovní magazín Lvíčata, televizní stanice ČT:D.

Zapsala: Tereza Říhová dne 5. 10. 2023