ZÁZNAM ke stažení

Přítomno: 13 členů (z toho 1 on-line), omluveni: 3 členové

PROGRAM:

 • Celorepublikové setkání vedoucích OORM a KORM, Školení hospodářů na úseku mládeže SH ČMS
 • Pracovní verze OZ postupových soutěží mladých hasičů /doporučené OZ krajských kol, termíny, úpravy/
 • MČR 60 m překážek
 • Vyhodnocení Projektu SH ČMS na rok 2021, schválení vyúčtování
 • Zhodnocení školení hlavních vedoucích táborů
 • OZ - školení Vedoucích mládeže KS I. - Přibyslav (obnovy), školení Garantů (noví zájemci) a zdravotníků zotavovacích akcí noví zájemci, obnovy
 • Návrh na realizaci LŠI
 • Vyhlášení ČHP 2022
 • Výročí 50 let hry Plamen v roce 2022
 • Přepracování směrnice činnosti dorostu a hry Plamen podle Koncepce mládeže 2030+
 • Noví Lektoři SH ČMS, kurz pro Lektory SH ČMS

 

Celorepublikové setkání vedoucích OORM a KORM, Školení hospodářů na úseku mládeže SH ČMS

Rada projednala podobu setkání vedoucích OORM a KORM a školení hospodářů na úseku mládeže SH ČMS, které se budou konat 1. dubna 2022 v CHH Přibyslav. Stěžejními tématy budou: zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2021; úprava Směrnice hry Plamen a Směrnice celoroční činnosti dorostu; MČR v běhu na 60 m překážek; státní dotace; pojištění; registrační listy; rejstřík sportu; dotace Můj klub; Letní školy; TFA; Rescue campy; datové schránky a výročí 50 let od založení hry Plamen.

Rada schválila termín a témata školení hospodářů i celorepublikového setkání vedoucích ÚORM.

Pracovní verze OZ postupových soutěží mladých hasičů /doporučené OZ krajských kol, termíny, úpravy/

Rada schválila pracovní verzi OZ postupových soutěží mladých hasičů. Kompletní znění bude rozesláno na KSH a OSH.

MČR v běhu na 60 m překážek 

Rada schválila následující postupový klíč na MČR 60 m překážek: z každého KSH se v každé kategorii zúčastní 4 závodníci + další závodníci. Počet „dalších závodníků“ se stanoví klíčem, na základě počtu registrovaných sportovců do 15 let v daném kraji. Celkový počet startujících v dané kategorii je 120.   Soutěž bude otevřena pro kategorie: mladší chlapci, mladší dívky, starší chlapci, starší dívky.

Počet postupujících závodníků z KSH v každé kategorii

Kraj

4 závodníci z každého kraje

Počet „dalších závodníků“ za

KSH 

Celkový počet závodníků  za KSH

Praha

4

1

5

Středočeský

4

8

12

Jihočeský

4

5

9

Plzeňský

4

5

9

Karlovarský

4

1

5

Ústecký

4

2

6

Liberecký

4

3

7

Královéhradecký

4

4

8

Pardubický

4

5

9

Vysočina

4

7

11

Jihomoravský

4

6

10

Olomoucký

4

5

9

Zlínský

4

4

8

Moravskoslezský

4

8

12

Celkem

 

 

120

 

Pozn.: postupový klíč se bude každý rok aktualizovat dle počtu registrovaných sportovců do 15 let v daném kraji.

Jakým způsobem se budou sportovci kvalifikovat na MČR z jednotlivých krajů stanoví KORM respektive VV KSH. Možností je několik: každý kraj uspořádá buď vlastní kvalifikační soutěž na MČR 60 m překážek, nebo zvolí jednu již existující soutěž jako kvalifikační, případně zvolí seriál více již existujících soutěží apod. 

Souhrnnou přihlášku na MČR 60 m překážek zašle příslušné KSH do 15. 9. 2022 na mail stanovený v OZ

MČR (pokud bude některý z krajů pořádat kvalifikační soutěž po 15. 9. 2022, lze zažádat ÚORM o výjimku a přihlášku poslat po stanovém termínu – je třeba koordinovat s Ing. Lucií Šulcovou).

MČR 60 m překážek se bude konat 25. září 2022 v okrese Benešov. 

 

Vyhodnocení Projektu SH ČMS na rok 2021, schválení vyúčtování

Josef Orgoník informoval o vyúčtování Projektu SH ČMS za rok 2021. Celá částka, která byla prostřednictvím dotace od MŠMT získána, byla včas a řádně vyúčtována v souladu s podmínkami výzvy a účelovým určením. Dále ÚORM informoval o zásadní změně v přerozdělování přidělené dotace na rok 2022: Z Projektu již není možné hradit mzdy pracovníků OSH. Tyto finanční prostředky budou využity v jiné oblasti činnosti úseku mládeže SH ČMS. Co se týká dotace na rok 2022, žádost byla podaná v listopadu loňského roku, Rozhodnutí o přidělení dotace by mělo být obdrženo koncem února (pozn. v době tvorby zápisu má SH ČMS již Rozhodnutí o přidělení dotace k dispozici na částku 22 599 466 Kč).

Lucie Šulcová apelovala na členy ÚORM, aby sdíleli s Kanceláří SH ČMS informace o činnosti kolektivů MH ze svého okolí, které budou posléze zveřejňovány prostřednictvím informačních médií SH ČMS: webových stránek, facebooku nebo instagramu SH ČMS. Dále podrobněji vysvětlila nové specifické aktivity, které se v letošním roce stávají součástí Projektu Mladí hasiči 2022, a na které lze čerpat prostředky z dotace. Jde o mezigenerační dialog (aktivity kolektivu MH se/pro seniory), spolupráci se školami (aktivity kolektivu MH, při kterých je využito spolupráce se školami) a aktivity kolektivu MH, které pomáhají s ochranou životního prostředí. Prostředky se v těchto případech budou vyúčtovávat podobně jako volnočasové aktivity.

Rada schválila vyúčtování Projektu Mladí hasiči 2021.

Zhodnocení školení hlavních vedoucích táborů

Martina Crháková zhodnotila školení, poděkovala lektorům a informovala, že kurzu se zúčastnilo 22 osob a všichni zúčastnění požadavky kurzu na kvalifikaci splnili. 

Lucie Šulcová informovala, že zpráva o realizaci vzdělávacího kurzu pro HVT byla odeslána na MŠMT.

OZ - školení Vedoucích mládeže KS I. - Přibyslav (obnovy), školení Garantů (noví uchazeči) a OZ zdravotníků zotavovacích akcí noví zájemci, obnovy

ÚORM schválila OZ výše uvedených vzdělávacích akcí.

Návrh na realizaci LŠI

ÚORM projednala podmínky konání Letních škol instruktorů. Zúčastnění se shodli, že pro přihlášení na LŠI bude použit stejný klíč jako v minulých letech. Tj.: při zařazování uchazečů budou mít přednost ti, kteří se Letní školy:

 • zúčastní poprvé,
 • zúčastní opakovaně, ale nezískali kvalifikaci III. stupně
 • zúčastní opakovaně a splňují podmínky pro zisk II. stupně (rok narození 2004 nebo 2005 a mají

kvalifikaci III. stupně)

Datum, kdy bude otevřeno přihlašování, bude na stránkách www.dh.cz zveřejněno s předstihem, samotné přihlašování pak bude možné od 28. 2. 2022, 18:00 hod.

Zástupci letních škol informovali, že LŠI Malé Svatoňovice v letošním roce otevře místa pro 36 frekventantů a LŠI Jánské Koupele 44 frekventantů.

Příprava vyhlášení ČHP na rok 2022

ÚORM schválila pracovní verzi Vyhlášení Českého halového poháru 2022 a rozhodla, že IV. kolo ČHP bude probíhat jako dvoudenní soutěž, tedy 19. a 20. 11. 2022, každé věková kategorie jeden den. Dopolední soutěž bude dvoukolová: Ostravsko – beskydské šedesátky, odpoledne proběhne tzv. „finálový závod“. Podmínky pro vložený finálový závod budou upřesněny v průběhu roku. Finálový závod bude určen pro prvních xy nejlepších závodníků ČHP v daných kategoriích a bude přenášen v LIVE přenosu.  Jednotlivá kola ČHP nebudou přenášena živě, z důvodů vysokých nákladů.

Výročí 50 let hry Plamen

Lucie Šulcová informovala o aktualitách k výročí 50 let hry Plamen. Zápichy k výročí, které byly nabídnuty OSH, byly zadány do výroby a k dispozici budou koncem března, zároveň bude připraven Pamětní list, který dostanou OSH k dispozici v elektronické podobě. Je připraven se článek do časopisu ABC k příležitosti výročí, byla vydána kniha Filatelie pro mladé hasiče, připravují se rozhovory s osobnostmi, podzimní slavnostní setkání zakladatelů a pamětníků k výročí hry Plamen, publikace Přehled republikových kol hry Plamen od historie do současnosti, frankovací stroj SH ČMS v letošním roce tiskne na obálky logo výročí 50 let hry Plamen.

Rada schválila, že na listopadové Setkání k příležitosti Výročí 50 let hry Plamen bude počet účastníků za KSH shodný s počtem OSH v kraji stejně jako tomu bylo při 45. výročí.

Novelizace Směrnice celoroční činnosti dorostu a Směrnice hry Plamen 

Obě směrnice budou novelizovány v souladu se Strategií mládež 2030+ v reakci na dotační výzvy MŠMT a NSA. Jednoznačně budou odděleny aktivity výchovně - vzdělávací (činnost kolektivů MH) a sportovní části (činnost sportovních oddílů).

Dále:

Závod požárnické všestrannosti

ZPV, již nebude součástí sportovní části, jelikož svým charakterem více naplňuje cíle výchovně – vzdělávací části obou směrnic.

Sportovní část ročníku 2022/2023 a další ročníky již proběhne pouze s pěti disciplínami, bez ZPV.

Tzn., že letošní ročník hry Plamen je posledním, kdy bude ZPV součástí sportovní části (okresní, krajská kola i MČR). 

………………………………………………………………………………………………………………….

Předpokládá se změna názvu ZPV na Závod hasičské všestrannosti a brannosti.

Tato samostatná výchovně vzdělávací soutěž se bude konat jako postupová, návrh harmonogramu:

 • první okresní kola se uskuteční do října 2023,  krajská kola pak do listopadu 2023,
 • Mistrovství České republiky se bude konat v březnu 2024.

Účast v soutěži bude umožněna i pro skupiny neorganizované v našem spolku, školy, DDM, ostatní organizace. Soutěž bude určena pro všechny věkové kategorie, tj. kategorie přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost, s postupem do vyšších kol v kategoriích mladší, starší a dorost. Pro každý ročník bude vydáno organizační zabezpečení a propozice (podobně jak je tomu pro PO očima dětí). 

Uvolněné termíny podzimu roku 2022 mohou OSH využít k provedení některých disciplín sportovní části hry Plamen a ušetřit tak čas při pořádání jarního okresního kola nebo zařadit jinou aktivitu např. uzlovou štafetu atd.

Směrnice hry Plamen – sportovní část:

Sportovní část hry Plamen se vyjma snížení počtu disciplín o ZVP zásadním způsobem měnit nebude. Snahou je stručný popis disciplín a jasně definované hodnocení disciplín. 

V rámci disciplín CTIF je cílem sjednotit hodnocení s mezinárodními pravidly. Se spoluprací souhlasil p. Martin Sobotka.

Směrnice pro celoroční činnost dorostu – sportovní část:

Sportovní část soutěže dorostu bude převzata z Pravidel požárního sportu a drobné odlišnosti (kategorie jednotlivců, počet soutěžících v družstvu apod.) budou ve Směrnici vyspecifikovány. O spolupráci s úpravou sportovní části Směrnice bude požádán p. Jaroslav Vlášek.

Výstup na cvičnou věž bude zařazen jako nepovinná disciplína. Test z PO bude ze sportovní části Směrnice vyjmut.

Na základě podnětu z KSH Karlovarského kraje rada diskutovala o možnosti startu dívek v kategorii dorosteneckých chlapeckých družstev. Rada nedospěla k jednoznačnému řešení, jednání budou pokračovat. 

Kategorie jednotlivců bude soutěžit pouze v disciplínách běh na 100 m překážek a dvojboj. O vítězi rozhodne součet pořadí, v případě shodného bodového součtu, rozhodne o konečném pořadí disciplína běh na 100 m překážek. Rada si stanovila úkol změnit název výše zmíněné disciplíny dvojboj, aby nedocházelo k záměně s disciplínou dvojboj z požárního sportu (výstup na cvičnou věž + běh na 100 m překážek).

Za novelizaci obou směrnic zodpovídá Lucie Šulcová.

Rada schválila výše navrhované změny ve Směrnici hry Plamen a ve Směrnici celoroční činnosti dorostu.

Noví lektoři SH ČMS, kurz pro lektory SH ČMS

Kurz pro nové a stávající lektory proběhne v lednu 2023. Lucie Šulcová v této záležitosti zkontaktuje  p. Pavla Rampase ze vzdělávací agentury MIDAS.

Noví lektoři, kteří byli vybráni členy ÚORM v minulém roce, budou přizváni na květnovou radu ÚORM (od

13:00), kde proběhne seznámení s novými lektory a rozprava s vedoucími jednotlivých kurzů. 

Různé

ÚORM schválila logo MČR dorostu v PS, které se bude konat v Ústí nad Labem

Andrea Dopitová informovala, že centrální logo Rescue campu SH ČMS bude vytvořeno ve spolupráci s grafickou školou v Jihlavě. Je třeba dojednat, jakým způsobem bude student, který navrhne logo, za svou práci ohodnocen a vyřešit autorská práva.

Josef Orgoník podal informace o kontrolách táborů, které provádějí živnostenské úřady. Kontroly stále probíhají a prozatím nebylo shledáno žádné pochybení. Česká rada dětí a mládeže v této záležitosti již zahájila jednání s příslušnými ministerstvy.  

 

Zapsala: Lucie Šulcová dne 17. 2. 2022