dh

První říjnová neděle byla slavnostním dnem pro 32 mladých hasičů z okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín, kteří byli hlavními aktéry promoce absolventů studia v rámci projektu „Junior Univerzita – vzdělávání mladých záchranářů“ v přeplněném sále auly Vysoké školy báňské v Ostravě. Význam celé akce podtrhla účast významných hostů, především prof. Ing. Pavla Poledňáka, Ph.D., děkana FBI, VŠB – TU Ostrava, Stanislava Pumprly, člena Výkonného výboru SH ČMS, Ing. Josefa Bernátíka, starosty SH ČMS - KSH Zlínského kraje, RNDr. Ivy Sandriové, ředitelky Střední školy techniky a služeb Karviná, Mgr. Václava Venclíka ze Střední průmyslové školy v Hranicích, Tomáše Zdražily, člena Ústřední odborná rada mládeže, Vlastimila Nevařila, vedoucího Krajské odborné rady mládeže, Ing. Petra Víchy, zástupce ředitele Ústřední hasičské školy Jánské Koupele, Jaromíra Polanského, starosty SH ČMS - OSH Vsetín, Bc. Tomáše Bartoně, 1. náměstka starosty SH ČMS - OSH Uherské Hradiště, Mgr. Ing. Jana Surmy, viceprezidenta Okresního sdružení hasičů okresu Wlodzislaw Slezský Czeslava Surmy, člena Okresního sdružení hasičů Wlodzislaw Slezský a Milana Mencnera, náměstka starosty SH ČMS - OSH Karviná.

Realizátorem projektu byla Ústřední hasičská škola SH ČMS v Jánských Koupelích.  Projekt, garantovaný SH ČMS – Krajským sdružením hasičů Zlínského kraje, byl součástí snahy vzbudit u mladých hasičů zájem o techniku, studium technicky a přírodovědně zaměřených oborů a přesvědčit je o tom, že jsou lákavé, perspektivní a využitelné v praxi. Navíc témata souvisela s činností záchranářů, kteří mají ve společnosti ten nejvyšší kredit, což je jistě také motivující. Junior univerzita byla koncipována jako multidisciplinární, jelikož oblast, zaměřená na záchranářství, spojuje mnoho z techniky a přírodovědných oblastí. Výuka byla plánována s důrazem na praktickou činnost, a proto bylo využito i laboratoří VŠB-TU Ostrava, zařízení a dílen Střední průmyslové školy Hranice a Střední školy techniky a služeb v Karviné.

Průběh slavnostního aktu promoce řídil Doc. Dr. Ing. Miloš  Kvarčák. V úvodním vystoupení starosta KSH Zlínského kraje zhodnotil průběh realizace projektu a hlavně poděkoval všem, kteří se na jeho zdárném průběhu podíleli – kromě ÚHŠ a školských zařízení šlo hlavně o HZS Moravskoslezského kraje,  HZS Zlínského kraje a HVP, a.s. Za výraznou finanční podporu projektu patří velké poděkování hlavně ústředí SH ČMS a Zlínskému kraji. Záměru „Junior Univerzity – vzdělávání  mladých záchranářů“ popřál zdar i do budoucna, určitě si to zaslouží.

V další části převzali mladí hasiči z rukou spectabilis - děkana FBI prof. Pavla Poledňáka a člena Výkonného výboru SH ČMS Stanislava Pumprly účastnické listy o absolvování studia. Ing. Josef Bernátík předal ocenění těm, kteří v celém průběhu studia dosáhli nejlepších výsledků. Zástupkyně studentů poděkovala za možnost účasti v projektu a potvrdila velmi dobrý záměr a přátelskou atmosféru všech zúčastněných. Slavnostní atmosféru zdůraznilo krátké hudební vystoupení sester Jany a Petry Schneiderových na kytaru a harfu pod vedení paní učitelky Evy Dajčové  a Jarmily Gieckové ze ZUŠ Edvarda Runda ve Slezské Ostravě.

V závěru pozdravili účastníky děkan FBI prof. Pavel Poledňák a člen Výkonného výboru SH ČMS Stanislav Pumprla. Doc. Kvarčák poblahopřál absolventům k úspěšnému ukončení Junior univerzity a vyslovil přesvědčení, že právě tato akce již přivedla některé z nich na myšlenku studovat na některé ze středních škol, které navštívili a v budoucnosti na možnost studovat i některý z oborů, vyučovaných na Vysoké škole báňské v Ostravě.

Slavnostní akci ukončil slovy: „Buďte hrdi na to, že jste úspěšně absolvovali Junior univerzitu. Věřím, že i po létech budete rádi na tuto akci vzpomínat“.

Ve Zlíně dne 2.10.2016

Zpracoval: Ing. Josef Bernátík