Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o povinnosti provést finanční vypořádání a vyúčtování dotace poskytnuté na rok 2017.
Příjemce je povinen finančně vypořádat poskytnutou dotaci v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), a to na příslušném formuláři vyhlášky – vzor formuláře zasíláme v příloze.
Dále je příjemce povinen vyúčtovat poskytnutou dotaci v souladu s informacemi uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokyny odboru 50, které naleznete na:
Provedení vyúčtování dotace nenahrazuje pro dotace poskytnuté v roce 2017 povinnost provést finanční vypořádání – viz předchozí odstavec.
Finanční vypořádání a vyúčtování poskytnuté dotace/dotací zašlete nejlépe v termínu do 31.1.2018, nejpozději však v termínu stanoveném vyhláškou do 15.2.2018 na adresu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor sportu - 50
Karmelitská 529/5
118  12   Praha 1
Obálku výrazně označte heslem Finanční vypořádání.
nebo datovou schránkou ID: vidaawt.
V případě podání datovou schránkou je třeba, aby předaný originál byl opatřen podpisem statutárního zástupce a byl zaslán v needitovatelném formátu.
Zároveň je třeba nahrát vyúčtování a finanční vypořádání do systému is-sport. Ten bude pro nahrávání k jednotlivým žádostem zpřístupněn od 8.12.2017 spolu s manuálem pro vyúčtování.
V termínu do 15.2.2018 je rovněž nutné odvést nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace na účet cizích prostředků MŠMT (depozitní účet) číslo 6015-821001/0710. Avízo k vratce zašlete, prosím, na adresu aviza@msmt.cz a v listinné podobě jej přiložte k finančnímu vypořádání a vyúčtování dotace.
Vratky dotací zaslané po 15.2.2018 již není možné akceptovat a budou vráceny zpět příjemci a pozdní vrácení bude řešeno s místně příslušným finančním úřadem. Rovněž tak nepředání finančního vypořádání či jeho předání po 15.2.2018 bude hodnoceno jako podezření na porušení rozpočtové kázně a následně řešeno prostřednictvím finančního úřadu.
V případě dotazů k vyúčtování dotace kontaktujte:
Mgr. Hanu Kolínskou, telefon 234 812 713, email hana.kolinska@msmt.cz
Mgr. Lucii Staniczkovou, telefon 234 812 719, email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
V případě dotazů k finančnímu vypořádání kontaktuje:
Ing. Soňu Fořtovou, telefon 234 811 732, email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.