Zveřejňujem odpověděi na často kladené dotazy ze SDH, které obdržely dotaci v Programu VIII. na rok 2017.

Dotazy SH ČMS :

1)V rozhodnutích, která obdržely od MŠMT naše sbory k programu VIII. se uvádí celkové náklady projektu v původní výši, tak jak byly uvedeny v žádosti. Zde ovšem byla žádána jiná výše dotace než byla přidělena. Přidělená dotace je v 90 % žadatelů výrazně nižší. Dojde tedy k dodatečné úpravě rozhodnutí, když je zde zároveň uvedeno, že podíl dotace na financování projektu může činit až 100% celkových rozpočtovaných nákladů, neboť projekt je významný ? Nebo se tato skutečnost pouze rozliší ve vyúčtování Příloha č.2 : celkový předpokládaný rozpočet projektu a celkový skutečný rozpočet projektu ?

2)Příloha č.1, odrážka 5 : v této části účelového určení se uvádí, že  dotaci lze čerpat i na “provozní náklady nemateriálního charakteru” .  Jsou tímto myšleny i opravy a udržování sportovního materiálu, které jsou v příloze č.2 povoleny k vyplnění?

Odpověď MŠMT :

1) V rámci poskytnutých dotací v Programu VIII. na rok 2018 nebude prováděna úprava jednotlivých rozhodnutí. Všichni žadatelé do vyúčtování uvádějí pouze částku, která je rovna výši poskytnuté dotace. Spoluúčast v programu VIII. není povinná. Lze ji ale z vlastní iniciativy žadatele vykázat, a to zejména v případech, kdy žadatel do vyúčtování neuplatní celý fakturovaný výdaj jedné položky.

2) Co se týče provozních nákladů, mohou být uplatněny i položky na opravy a udržování, nicméně vždy musí být v souladu s účelem poskytnuté dotace, tedy ve vztahu k přímé podpoře sportu dětí a mládeže. Tyto provozní náklady pak je potřeba odůvodnit v komentáři k vyúčtování.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Dále připomínáme, že v rámci čerpání dotace je nezbytné dodržet účelové určení a podmínky použití dotace zejména pak % podíly :

  • trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, nemateriální náklady (služby), provozní a materiální náklady, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže – podíl nákladů na činnost trenérů a cvičitelů dětí a mládeže do 18 let tvoří minimálně 50 % z celkové dotace, tato podmínka platí pouze pro SDH, která obdržela dotaci vyšší než 100 000 Kč,
  • úrazové a cestovní pojištění, cestovné, startovné, ubytování, stravování, nájemné prostor, provozní a materiální náklady, zdravotní zabezpečení ve sportovní činnosti dětí a mládeže, související s plnění obsahového zaměření programu, maximálně do výše 50 % z celkové dotace
  • vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru (výstroj, výzbroj) pro sportování dětí a mládeže do 18 let maximálně do výše 50 % z celkové dotace. (Nejedná se o sportovní materiál související s vybavením sportovního zařízení např. překážky)