V případě nevyčerpání dotace je nutné zaslat na MŠMT:

a) informaci o nevyčerpaných prostředcích do 30. listopadu daného kalendářního roku o předpokládané výši prostředků, které nebudou do 31. prosince vyčerpány.

b) pokud je výše nevyčerpaných prostředků  vyšší než 10 tis. Kč, je nutné nevyčerpané prostředky vrátit na výdajový účet ministerstva, ze kterého byly poskytnuty v termínu nejpozději do 20. prosince daného kalendářního roku.

c) v ostatních případech formulář uvedený v příloze č. 2 - do 7. ledna následujícího roku (informační údaj pro potřeby MŠMT - nenahrazuje formulář vyúčtiování)

Každá dotace musí být vyúčtována nejpozději do 31. 1. následující rozpočtového roku na formulářích, viz přílohy - nedílná součást tohoto rozhodnutí