Národní sportovní​ agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2023 - Pohyb a zdraví.
Výzva bude stejně v jako minulých letech zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže 1x týdně: https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/24-2022-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/

Příjem žádostí bude probíhat od 16. 11. 2022 do 16. 12. 2022 do 12:00 hodin.

Podmínky pro oprávněného žadatele v této výzvě:

1.    spolek nebo pobočný spolek, který ke dni podání žádosti vykonává hlavní činnost v oblasti sportu po dobu alespoň dvou let

2.    má regionální působnost (bod 2.5. výzvy)

3.    v Rejstříku sportu eviduje minimálně 10 sportovců – po potřeby této výzvy ve věku od 3 – 14 let (ročníky 2020 až ročníky 2009)

4.    za kalendářní roky 2022 a 2023 vybírá od evidovaných sportovců členský příspěvek v minimální výši 100 Kč (ročně)

5.    vykovává pravidelnou sportovní činnost, a to minimálně 1x týdně po dobu minimálně 40 týdnů v roce (více bod 2.8. a 2.11. výzvy)

6.    tréninková jednotka musí mít minimálně 45 minut (bod 2.8. výzvy)

7.    spolek musí mít provedeny všechny povinné zápisy v Rejstříku sportu (evidované sportovce, informace o spolku i statutárních zástupcích – musí být v souladu se spolkovým rejstříkem)

8.    výpočet výše přidělené dotace bude proveden podle vzorce:   A = počet sportovců dle bodu 12.4. výzvy * 900 Kč, CELKOVÁ VÝŠE DOTACE = A

9.    počet sportovců a tedy i výše přidělené dotace se generuje automaticky dle zápisů v Rejstříku sportu – PRAVIDELNĚ AKTUALIZUJTE !!!

10.    samotnou žádost lze vytvořit pouze na elektronickém formuláři uveřejněném na internetové adrese www.rejstriksportu.cz

11.    žádost včetně všech povinných příloh se odesílá VÝHRADNĚ prostřednictvím datové schránky, jiný způsob odeslání není přípustný! (více bod 11. výzvy)

12.    všechny povinné přílohy žádosti, které se samostatně dokládají, jsou uvedeny v bodě 10. 2. výzvy, jedná se o:

        -    úplný výpis z evidence skutečných majitelů

        -    čestné prohlášení o identifikaci osob – příloha č. 25.3.

        -    potvrzení o bezdlužnosti žadatele – dokládá se buď potvrzeními od příslušných úřadů nebo doložením čestného prohlášení – příloha č. 25.4.

        -    potvrzení o vedení bankovního účtu žadatele

        -    jmenný seznam sportovců dle bodu 11.5. a 12.4. výzvy – tento seznam se vygeneruje automaticky z Rejstříku sportu

        -    vyplněný formulář rozpočtu podle bodu 25.2.

Vzhledem k výše uvedenému znovu připomínám povinnost aktualizovat všechny povinné zápisy v Rejstříku sportu (NSA) a ve spolkovém rejstříku!

Dále upozorňuji, že spolek, který eviduje i sportovce, kteří sportují minimálně 2x týdně, podává pro tyto sportovce žádost ve výzvě Můj klub 2023 https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/. Znamená to, že pokud eviduje sportovce v obou kategoriích (ti, kteří sportují minimálně 2x týdně a ti, kteří pouze 1x týdně), musí podat v každé výzvě samostatnou žádost. V těchto žádostech ale nesmí dojít k duplicitě u evidovaných sportovců!