Cena Přístav
Děkujeme všem vedoucím dětských kolektivů za to, že vedete děti a mladé lidi, že se aktivně podílíte na životě ve vašich obcích a pomáháte tak rozvíjet občanskou společnost. Svou činností umožňujete dětem a mladým lidem kvalitní a účelné využívání volného času a významně se tak podílíte na předcházení negativních jevů, jako je dětská kriminalita, psychické a fyzické závislosti apod. Vaše činnost má nezastupitelný výchovný účinek, doplňuje působení rodiny, školy a dalších výchovných a vzdělávacích činitelů.
Věříme, že mnozí z Vás mají kolem sebe skvělé komunální politiky, nebo podnikatele, kteří si výše psané také uvědomují a aktivity dětí a mladých lidí i dobrovolníků s nimi pracujících podporují. 
Cena Přístav, kterou každoročně uděluje Česká rada dětí a mládeže, je určena právě těmto podporovatelům. Smyslem Ceny Přístav je vyzvednout dobré zkušenosti z obecní politiky a ocenit její konkrétní představitele, kteří mohou být příkladem všem ostatním.Můžete navrhovat kandidáty na Cenu Přístav i z řad podnikatelů působících na místní a regionální úrovni. Cena Přístav může být udělena jak fyzickým, tak i právnickým osobám.
Kandidáta na Cenu Přístav navrhují spolky jejichž náplní je práce s dětmi a mládeží, domy dětí a mládeže a školní družiny a kluby. Navrhovatelé musí být minimálně 3.
Pokud máte ve svém okolí podporovatele, kterým byste chtěli tímto způsobem poděkovat za jeho pomoc, můžete je nominovat prostřednictvímformuláře na webu projektu.
Předání ocenění se letos bude konat 7. června 2023.