Stručný přehled příspěvků zdravotních pojišťoven na sportovní kroužky dětí.
Veškeré podrobné informace a přesné znění podmínek, včetně formulářů pro uplatnění příspěvku, naleznete vždy na webových stránkách vaší zdravotní pojišťovny.

Název pojišťovny Číslo pojišťovny Výše příspěvku Podmínky čerpání
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 500 příspěvek z preventivního programu Sportovní kroužky poskytujeme na sportovní pohybové kroužky (organizované školami i jinými subjekty), sportovní kurzy a členství ve sportovních klubech a oddílech pro děti a mládež od 3 let - příspěvek lze tedy čerpat i na požární sport, v případě, že jsou splněny všechny podmínky čerpání. Z dokladu musí být zřejmé, že se jedná o pravidelnou pohybovou aktivitu. Za takovou je považována aktivita trvající alespoň 3 měsíce.

K čerpání příspěvku je potřeba předložit potvrzení o úhradě pravidelné pohybové aktivity dítěte. Doba pro předložení dokladu k čerpání je 6 měsíců od data vystavení dokladu.
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207 500 Příspěvek je možné čerpat přes Vitakartu ,kde po přihlášení se do aplikace , v sekci KUPONY - - Preventivní aktivity - - zadáte datum, které je na účetním dokladu, částku, která byla skutečně uhrazena, zadáte číslo bankovního účtu a naskenujete účtenku. Po rekapitulaci a zkontrolování požadavku, je v nabídce tlačítko – odeslat.

Během 30 dní bude požadavek zpracován a následně proplacen na Váš BÚ.

Na Preventivní aktivity, lze uplatnit účtenky např. za plavání, cvičení, sportovní aktivity ( požární sport, fotbal, hokej…)
RBP, zdravotní pojišťovna 213 500 Jedná se o příspěvek permanentky na sport. Pro uživatele my213 nabízíme příspěvek na nákup permanentky na pohybové aktivity ve výši 50 % z ceny.
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 201 500 Příspěvek možné uplatnit na požární sport. Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, nutné stáhnout formulář a přiložit originál dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity.
Pokud žádost podáváte přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 111 800 je možné čerpat příspěvek pro děti na pravidelnou sportovní a pohybovou aktivitu. Pokud je na platebním dokladu uveden požární sport, můžete podat žádost o příspěvek. Aktivita musí být dlouhodobého charakteru.

Platební doklad musí mít veškeré náležitosti, tedy identifikace zařízení, účel vystavení dokladu, datum vystavení, cena, jméno a příjmení osoby, pro kterou je aktivita určena. V době podání žádosti o příspěvek z fondu prevence, nesmí být platební doklad starší 3 měsíců.
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209 700 Příspěvek ze zdravotního programu je poskytován na pohybovou aktivitu, na sport včetně požárního. Podmínkou je předložení originálu vyplněné žádosti o příspěvěk na zdravotní programy, společně s dokladem o zaplacení.
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211 až 1500 Sportovní pohybové aktivity. Sportovní kurzy/kroužky (včetně kroužků dobrovolných hasičů pro děti), určené pro děti. K žádosti o příspěvek je potřeba předložit následující:
a) formulář žádosti o příspěvek, včetně bankovního spojení (předčíslí, číslo účtu a kód banky),
b) originál platebního dokladu o zaplacení zboží nebo služby s vyznačením názvu, ceny, data prodeje a identifikace prodejce. Doklad musí být vystaven v roce 2021. Originál platebního dokladu lze použít pouze k jedné žádosti o příspěvek, Platební doklady je možné předložit nejpozději do dvou měsíců od realizace.